Eksporter graf Husk denne grafen Om grafen

Om grafen

Figurene viser andelen som oppgir lite støttende lederskap

I 2013 oppga 9,7 prosent, tilsvarende om lag 246 000 sysselsatte, at de opplever lite støttende lederskap i arbeidet. For å bli definert inn i kategorien lite støttende lederskap, måtte respondenten svart av og til, eller ofte på minst to av spørsmålene.   Lite støttende lederskap er rimelig likt fordelt hos kvinner (10%), og menn (9%), og jevnt fordelt i de ulike aldersgruppene. Lite støttende lederskap er noe mer utbredt blant yrkesaktive med lavere utdanning. Flere enn 15 prosent blant renholdere, i sjåføryrker, blant vaktmestere og pleie og omsorgsarbeidere opplever lite støttende lederskap. De tre førstnevnte gruppene arbeider ofte alene, og på grunn av arbeidets utforming sånn sett ofte har mindre kontakt med nærmeste leder. 

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø

Om du trenger det, hvor ofte kan du få støtte og hjelp i ditt arbeid fra din nærmeste sjef?

Blir dine arbeidsresultater verdsatt av din nærmeste sjef?

Behandler din nærmeste sjef de ansatte rettferdig og upartisk?

Indikatoren støttende lederskap består av tre enkeltspørsmål. Fordelingen til hvert av spørsmålene fremkommer ved å trykke på radioknappene i figuren. 

Arbeidsmiljørelevans

En leder er ofte den mest fremtredende personen i en avdeling, eller virksomhet og har dermed også sterk innvirkning på de ansatte. 

I et lite støttende lederskap inngår manglende støtte og hjelp i arbeidet, at arbeidsresultatene i liten grad blir verdsatt og at lederen i liten grad behandler de ansatte rettferdig og upartisk.               

Nye studier fra STAMI viser at sosial støtte fra nærmeste leder har en beskyttende effekt mot psykiske plager (Finne et al, 2014) og rettferdig lederskap har en beskyttende effekt mot smerter i nedre del av ryggen (Christensen et al, 2011). Et lite støttende lederskap er rapportert å være en risikofaktor for nakke-/skuldersmerter (Sterud et al, 2014) og avgang fra jobb (Sterud, 2014). I en studie av legemeldt sykefravær ble det rapportert at yrkesaktive som opplever et lite støttende lederskap hadde omkring 50 prosent høyere risiko for et høyt sykefraværsnivå (40 dager+), sammenligner med yrkesaktive som rapporterer støttende lederskap (Aagestad et al, 2014).

Litteratur

Finne LB, Christensen JO, Knardahl S. Psychological and social work factors as predictors of mental distress: a prospective study. PloS one 2041; 9 (7): e102514