Eksporter graf Husk denne grafen Om grafen

Om grafen

Figurene viser andelen som oppgir at de har blitt utsatt for seksuell trakassering på arbeidsplassen

Totalt sett oppgir 4,7 prosent, tilsvarende omlag 123 000 yrkesaktive, at de minst en gang i måneden eller oftere har vært utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, kommentarer eller lignende på arbeidsplassen. 

I perioden 1989 -2013 har andelen som oppgir at de utsettes for uønsket seksuell oppmerksomhet variert mellom 2 til 3-4 prosent. Ser vi alle yrkesaktive under etter, er det flere kvinner (7,8 %) enn menn (2 %) som utsettes, og yrkesaktive kvinner i den yngste aldregruppen 17-24 år er særlig utsatt (13,5%). Forekomsten er høy i servitøryrker, blant helsepersonell, men også i yrkesgruppen kunderserviceyrker er uønsket seksuell oppmerksomhet utbredt.

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø, 2013

Hender det at du blir utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, kommentarer eller lignende på arbeidsplassen?

Arbeidsmiljørelevans

Seksuell trakassering defineres som uønsket seksuell oppmerksomhet som oppleves som krenkende for den enkelte.

Seksuell trakassering på arbeidsplassen kan variere fra slengbemerkninger til fysiske tilnærminger og overgrep, men ifølge studier på feltet har flertallet av dem som opplever seksuell trakassering blitt utsatt for uønskede verbale kommentarer angående kropp, klesdrakt eller livsstil.

Seksuell trakassering på jobb er forbundet med nedsatt trivsel, engasjement i jobben, avgang fra yrke, mentale og fysiske helseplager og symptomer på post- traumatisk stresslidelse, viser en oversiktsartikkel fra 2007.

I en norsk oppfølgingsstudie fra 2012, fant man at menn og kvinner i like stor grad opplevde seksuelt krenkende utsagn og handlinger på jobb, og at det forelå kjønnsforskjeller i forholdet mellom seksuell trakassering på arbeidsplassen og psykiske stressfaktorer. Kvinner i studien rapporterte i mye større grad enn menn at gjentatt trakassering skapte en sterk grad av ubehag og stress. Studien viste også at menn, men ikke kvinner, med psykiske plager hadde økt sannsynlighet for å rapportere å være utsatt for seksuell trakassering på et senere tidspunkt. Psykiske plager målt i studien, ser ut til å være, en risikofaktor for opplevelse av et dårlig arbeidsmiljø og trakassering blant menn.

Litteratur

Nielsen MB, Einarsen S. Prospective relationships between workplace sexual harassment and psychological distress. Occuppational Medicine 2012; 62 (3): 226-228
Willness CR, Steel P, Lee K. A meta- analysis of the antecedents and consequences of workplace sexual harassment. Personnel Psychology 2007; 60 (1): 127-162