Gå til innhold
Meny

Arbeidsmiljøutvalg (AMU)

For å sikre partssamarbeid rundt det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet på virksomhetsnivå, vektlegges betydningen av arbeidstakermedvirkning, blant annet gjennom arbeidsmiljøutvalg.

Arbeidsmiljøutvalgets oppgave er å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved blant annet å bidra aktivt i planleggingen og oppfølgingen av virksomhetens systematiske HMS-arbeid. Samarbeidet er nærmere beskrevet i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning (FOML, lovdata.no). Samarbeid om helse- og sikkerhetsspørsmål mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner har lange tradisjoner i Norge. Ordningene med både verneombud og arbeidsmiljøutvalg kan spores tilbake til de første hovedavtalene mellom LO og NAF (NHO) på 1930-tallet.

I alt 85 prosent av alle norske virksomheter gjennomfører regelmessige risikovurderinger av arbeidsmiljøet, og om lag 64 prosent av norske virksomheter rapporterer at ledelsen og de tillitsvalgte jevnlig diskuterer arbeidsmiljø[1].

Lov- og avtaleverket i norsk arbeidsliv utgjør et viktig rammeverk for at partene i arbeidslivet kan samarbeide om forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Arbeidsmiljøloven § 7-1 stiller krav om arbeidsmiljøutvalg i virksomheter som jevnlig sysselsetter minst 50 arbeidstakere. Utvalget skal være representert av arbeidsgiveren, arbeidstakerne og bedriftshelsetjenesten. Arbeidsmiljøutvalg skal opprettes også i virksomheter med mellom 20 og 50 arbeidstakere, når en av partene ved virksomheten krever det. Der arbeidsforholdene tilsier det, kan Arbeidstilsynet bestemme at det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg i en virksomhet med færre enn 50 arbeidstakere. Hvilke oppgaver arbeidsmiljøutvalget har er definert i loven jf. §7-2.

Tabellen viser andelen som oppgir hvordan AMU fungerer på sin arbeidsplass fordelt på virksomhetsstørrelse.

< 50 ansatte ≥ 50 ansatte Alle ansatte
Fungerer godt 27 % 49 % 37 %
Fungerer verken godt eller dårlig 13 % 23 % 18 %
Fungerer dårlig 2 % 2 % 2 %
Har ikke AMU 38 % 1 % 25 %
Vet ikke om bedriften har AMU 20 % 16 % 19 %

Kilde: SSB, LKU-A 2019

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

  1. STAMI NOA Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2018. Oslo: STAMI-rapport; 2018