Gå til innhold
Meny

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjenesten er en fagkyndig og rådgivende tjeneste som skal bistå arbeidsgiver og arbeidstaker med å forebygge sykdommer, skader og ulike belastninger på arbeidsplassen.

Bedriftshelsetjenesten skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål, og på grunnlag av faglige vurderinger informere om risikofaktorer på arbeidsplassen. Arbeidsmiljøloven § 3-3 stiller krav til at arbeidsgiver knytter en godkjent bedriftshelsetjeneste til virksomheten dersom risikoforholdene i virksomheten tilsier det. Arbeidsgivers vurdering skal utgå fra det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i virksomheten.

Enkelte virksomheter i næringer kjennetegnet av et arbeidsmiljø med betydelig risiko for sykdommer, skader eller belastninger er pålagt å knytte seg til en godkjent bedriftshelsetjeneste. Dette gjelder i dag ca. 50 næringer og 95 000 virksomheter. Det omfatter ca. 1,6 millioner arbeidstakere og utgjør i underkant av 60 prosent av arbeidstakerne i Norge [1]. Om lag tré av fire  virksomhetene som har plikt til å ha bedriftshelsetjeneste, oppfyller dette kravet.

Det er Arbeidstilsynet som godkjenner bedriftshelsetjenester. En godkjent bedriftshelsetjeneste skal samlet sett være i stand til å gi helhetlig, tverrfaglig og forebyggende bistand. Bedriftshelsetjenestens faglige personale må utgjøre minst tre årsverk og ha kompetanse innenfor arbeidsmedisin/arbeidshelse, yrkeshygiene, ergonomi, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø og systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

En regjeringsoppnevnt ekspertgruppe gjennomgikk og vurderte i 2018 om bedriftshelsetjenesteordningen fungerer etter hensikten. En ytterligere ekspertgruppe har i etterkant vurdert hvordan lovverk, tilsyn og godkjenningsordninger kan utbedres for at bedriftshelsetjenesten fungerer hensiktsmessig. Disse forarbeidene og påfølgende høringsnotat i 2021 har ledet frem til endringer i arbeidsmiljøloven 3-3 med virkning 1. januar 2023. Endringene angår oppdatering av bransjeforskriften og hvilke oppgaver BHT skal bistå virksomheter med. Formålet med endringene er en mer målrettet og effektiv, og dermed også enklere bedriftshelsetjeneste.

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

Tabellen viser oppgitt årsak til kontakt med bedriftshelsetjenesten i løpet av det siste året. Én og samme person kan ha oppgitt flere ulike årsaker til kontakt, eller de kan ha vært i kontakt med tjenesten flere ganger.

Begrunnelse for kontakt med bedriftshelsetjenesten
Rutinemessig helseundersøkelse for alle ansatte 58 %
Helseundersøkelse for spesielt utsatte grupper 19 %
Kartlegging av arbeidsmiljøet og utarbeidelse av handlingsplaner 27 %
Undervisning/opplæring om arbeidsmiljø 15 %
Konsultasjon ved sykdom/sykmelding 14 %
Organisering og tilrettelegging av arbeid i forbindelse med sykefravær 8 %
Organisering og tilrettelegging av eget arbeid ellers 13 %
Annen kontakt med bedriftshelsetjenesten 21 %

Kilde: SSB, LKU-A 2019

  1. Oslo Economics Samfunnsnytten av bedriftshelsetjenesten. Oslo: Oslo Economics; 2018