Gå til innhold
Meny

Verneombud

Arbeidsgiver har hovedansvar for å etterleve arbeidsmiljølovens krav, men arbeidstakermedvirkning er vektlagt og blant annet verneombudet har en viktig rolle på virksomhetsnivå.

Verneombudbestemmelsene hjemler virksomheters plikt til å velge en representant som skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet, og som har rett til å stanse arbeidet hvis arbeidsmiljøet blir vurdert å utgjøre en umiddelbar fare for liv eller helse. Alle arbeidsplasser skal i henhold til Arbeidsmiljøloven § 6-1 i utgangspunktet ha verneombud som skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Arbeidsgiver og arbeidstakerne kan imidlertid avtale en annen ordning hvis virksomheten har færre enn 10 ansatte. Organisering av rollen er nærmere beskrevet i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

Verneombudet skal påse at arbeidet blir utført på en måte som sikrer arbeidstakers helse, sikkerhet og velferd i samsvar med arbeidsmiljølovens målsettinger og ellers utføre sine oppgaver etter arbeidsmiljølovens § 6-2.

Verneombudet skal særlig påse:

  • at maskiner, tekniske innretninger, kjemiske stoffer og arbeidsprosesser ikke utsetter arbeidstakerne for fare
  • at verneinnretninger og personlig verneutstyr er til stede i passende antall, at det er lett tilgjengelig og i forsvarlig stand
  • at arbeidstakerne får den nødvendige instruksjon, øvelse og opplæring
  • at arbeidet ellers er tilrettelagt slik at arbeidstakerne kan utføre arbeidet på helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte
  • at meldinger om arbeidsulykker mv. i henhold til Arbeidsmiljølovens § 5-2 blir sendt

Tabellen viser andelen som oppgir hvordan verneombud fungerer på sin arbeidsplass fordelt på virksomhetsstørrelse.

< 10 ansatte ≥ 10 ansatte Alle ansatte
Fungerer godt 35 % 59 % 54 %
Fungerer verken godt eller dårlig 16 % 24 % 23 %
Fungerer dårlig 3 % 6 % 5 %
Har ikke verneombud 37 % 6 % 11 %
Vet ikke om bedriften har verneombud 1 % 5 % 7 %

Kilde: SSB, LKU-A 2019

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken