Gå til innhold
Meny

Hodepine og migrene

En rekke arbeidsrelaterte faktorer kan være assosiert med økt forekomst av hodepine.

Hodepine er en svært utbredt helseplage i befolkningen. For noen dreier det seg om moderate og forbigående plager som har en begrenset innvirkning på livssituasjonen, men for mange kan konsekvensene være betydelige.

Det er estimert at 46 prosent av den voksne befolkningen opplever hodepine i løpet av et år [1]. Forekomsten er høyere blant dem under 60 år, det vil si i aldersgruppen hvor majoriteten av de sysselsatte befinner seg.

Det finnes en rekke ulike faktorer som er assosiert med hodepine, og ofte er det et samspill mellom biologiske, kognitive, affektive og sosiale prosesser [2]. Høyt stressnivå er en hyppig beskrevet utløsende faktor.

En rekke arbeidsrelaterte faktorer kan være assosiert med økt forekomst av hodepine. To studier fra STAMI har sett på psykososiale faktorer i arbeidsmiljøet [3][4]. Faktorer av betydning for forekomsten i begge studiene var rollekonflikt. Andre faktorer var mobbing/trakassering, dårlig sosialt klima, nedbemanning, lav kontroll over avgjørelser knyttet til eget arbeid og intensiteten i arbeidet. I tillegg har det vist seg å være en sammenheng mellom lav sosioøkonomisk status (definert etter utdanningsnivå eller yrke) og hodepine [5].

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

Hodepine behandlet i spesialisthelsetjenesten

Norsk pasientregister er et register som inneholder opplysninger om alle behandlinger i spesialisthelsetjenesten (dvs. sykehus og private avtalespesialister). Det er her ikke mulig å skille ut arbeidsrelaterte lidelser. I den grad overhyppighet av plager og sykdom påvises der hvor man også finner en høy eksponering for arbeidsmiljøfaktorer som kan forårsake disse, vil det være rimelig å tolke dette som et indirekte mål på arbeidsrelasjon.

Om statistikken

  1. Stovner, Lj, Hagen, K., Jensen, R., Katsarava, Z., Lipton, R., Scher, A., Steiner, T., Zwart, J. A. The global burden of headache: a documentation of headache prevalence and disability worldwide.Cephalalgia. 2007;27(3):193

  2. Nicholson, R. A., Houle, T. T., Rhudy, J. L., Norton, P. J. Psychological risk factors in headache.Headache. 2007;47(3):413

  3. Christensen, J. O., Knardahl, S. Work and headache: a prospective study of psychological, social, and mechanical predictors of headache severity.Pain. 2012;153(10):2119

  4. Tynes, T., Johannessen, H. A., Sterud, T. Work-related psychosocial and organizational risk factors for headache: a 3-year follow-up study of the general working population in Norway.J Occup Environ Med. 2013;55(12):1436

  5. Hagen, K., Vatten, L., Stovner, L. J., Zwart, J. A., Krokstad, S., Bovim, G. Low socio-economic status is associated with increased risk of frequent headache: a prospective study of 22718 adults in Norway.Cephalalgia. 2002;22(8):672