Gå til innhold
Meny

Arbeidsskader

Arbeidsskader utgjør om lag 11 prosent av alle skadetilfeller i Norge. Det rammer ofte unge mennesker, og unge menn og utenlandske arbeidstakere er særlig utsatt.

En arbeidsskade er en skade som inntreffer i den perioden hvor man er i et inntektsbringende arbeidsforhold. Dette inkluderer skader som inntreffer andre steder enn fast arbeidsplass eller under fysisk trening i arbeidstiden. En skade som inntreffer på vei til eller fra arbeid, regnes derimot ikke som arbeidsskade.

Det finnes flere mulige kilder til informasjon om arbeidsskader. Beregninger av omfanget av arbeidsskader i Norge varierer betydelig ut fra hvilken datakilde som legges til grunn. Det finnes ulike spørreundersøkelser, og det finnes register basert på registrering av skader i helsevesenet. Den offisielle statistikken er basert på arbeidsskader meldt inn til NAV av arbeidsgivere. Et generelt problem med den offisielle statistikken er at mange arbeidsskader ikke meldes inn til NAV og man vet ikke godt nok hvilke skadetilfeller man ikke får tak i, eller hvilke typer virksomheter man får mangelfulle eller manglende data fra. Årlig meldes mellom 20 000 og 25 000 skadetilfeller til NAV (se SSBs statistikkbank om arbeidsulykker), mens data fra en tilleggsundersøkelse til SSBs arbeidskraftundersøkelse tyder på at tallet kan ligge rundt 100 000 [1]. Dette inkluderer også skader uten fravær.

Risikoen for arbeidsulykker varierer betydelig med yrke, næring, alder og kjønn. Andre kjente risikofaktorer er knyttet til arbeidserfaring, lange arbeidsdager /-uker [2], nattarbeid, roterende skift med mer. Utenlandske arbeidstakere har forhøyet skaderisiko [3][4]. Dessuten er det beregnet at 34 prosent av arbeidsskadene blant norske sysselsatte kan tilskrives psykososiale arbeidsmiljøfaktorer [5]. Dette gjaldt særlig rollekonflikt, emosjonelle krav samt kombinasjonen høye krav og lav medbestemmelse. Strategier for å bedre det psykososiale arbeidsmiljøet kan altså ha stor betydning i det skadeforebyggende arbeidet.

Les mer Lukk

Meldte arbeidsskader

Statistikken er basert på arbeidsgivers melding til NAV om inntrufne arbeidsskader i henhold til Folketrygdloven § 13-14. NAV sender disse meldingene videre til SSB. Dette er et manuelt, papirbasert system, men det jobbes med å få til en elektronisk innrapportering. Det antas å være en betydelig underrapportering av skader. Det har også vist seg at rapporteringsgraden varierer med næring [6]. En begrensning ved denne statistikken er at selvstendig næringsdrivende i hovedsak ikke er inkludert. Disse må tegne frivillig trygd for å være yrkesskadedekket, noe som ikke er utbredt. I primærnæringene er det en relativt stor andel selvstendig næringsdrivende, samtidig som risikoen for yrkesskader antas å være større her enn i en del andre næringer.

Om statistikken

Fraværsskader

I Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø som gjennomføres av SSB hvert tredje år, blir et representativt utvalg av sysselsatte spurt om man i løpet av det siste året har vært utsatt for en arbeidsskade som medførte sykefravær utover ulykkesdagen. Dette spørsmålet har blitt stilt tilnærmet uendret siden 1989, og ved å studere den langsiktige trenden kan man se at forekomsten er betydelig redusert. Den reduserte forekomsten kan, i tillegg til en økt oppmerksomhet rundt helse, miljø og sikkerhet, skyldes endringer i næringsstrukturen, det vil si at det er færre som jobber i skadeutsatte yrker og næringer nå enn før. For eksempel har antall sysselsatte i primærnæringene gått betydelig ned.

Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

  1. Degerud, Eirik, Gravseth, Hans Magne Fakta om arbeidsskader og arbeidsrelaterte helseproblemer. STAMI-rapport Nr. 5 (Årg.24).. Oslo; 2023

  2. Matre, D, Skogstad, M, Sterud, T, Nordby, K C, Knardahl, S, Christensen, J O, Lie, J A S Safety incidents associated with extended working hours. A systematic review and meta-analysis.Scandinavian Journal of Work, Environment and Health. 2021;47(6):415

  3. Arbeidstilsynet Risiko for arbeidsskadedødsfall i det landbaserte arbeidslivet. En sammenligning av norske og utenlandske arbeidstakere. KOMPASS Tema nr. 1. Trondheim: Arbeidstilsynet; 2018

  4. Gravseth, H. M., Sterud, T., Mostue, B. Aa., Nyrønning, C. Å., Winge, S. Helseproblemer og ulykker i bygg og anlegg. KOMPASS Tema nr. 2. Trondheim: Arbeidstilsynet; 2018

  5. Johannessen, H. A., Gravseth, H. M., Sterud, T. Psychosocial factors at work and occupational injuries: A prospective study of the general working population in Norway.Am J Ind Med. 2015;58(5):561

  6. Gravseth, H. M. Arbeidsskader og arbeidsrelaterte helseproblemer. Oslo: STAMI-rapport; 2010