Gå til innhold
Meny

Legemeldt sykefravær

Sykefravær koster sysselsatte, virksomhetene og samfunnet betydelige beløp hvert eneste år. Sykefravær er et sammensatt fenomen og påvirkes av sosiale, økonomiske og individuelle forhold samt arbeidsmiljøforhold. Det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet på hver enkelt arbeidsplass er derfor viktig for å redusere arbeidsrelatert sykefravær og frafall.

Sykdom, skade og subjektive helseplager vil kunne påvirke muligheten en arbeidstaker har til å komme på jobb. Hvilke arbeidsoppgaver man har, hvilke tilretteleggingsmuligheter som finnes og hvordan arbeidsmiljøforholdene er på jobben, er også forhold som vil kunne påvirke muligheten for å jobbe tross
sykdom eller helseplage. Sykefravær påvirkes også av flere andre strukturelle forhold og er et sammensatt fenomen hvor individuelle, sosiale og økonomiske forhold også spiller viktige roller. Forskning viser imidlertid at det er et betydelig potensial for å redusere sykefraværet. Studier av den norske yrkesbefolkningen viser at om lag 23 prosent av alle sykefraværstilfeller i løpet av et år kan tilskrives mekaniske arbeidsmiljøeksponeringer [1]. I tillegg kan nærmere 16 prosent tilskrives psykososiale forhold på jobben [2].

En litteraturgjennomgang om ulike arbeidsmiljøforhold som har betydning for sykefraværet, utført ved STAMI, viser at opplevelsen av lav jobb kontroll gir økt risiko for sykefravær [3]. Det ble også godt dokumentert at mekanisk eksponering generelt, repetitive bevegelser, bøying av nakke/rygg, kombinasjonen høye krav og lav kontroll og trakassering/mobbing øker risikoen for sykefravær. Videre ble det konkludert med at kontroll i arbeidet, kontroll over arbeidstiden og et positivt sosialt klima reduserte risikoen.

Arbeidsplassen har en viktig rolle i sykefraværsarbeidet. Kunnskap om hvordan langtidssykefraværet fordeler seg mellom ulike yrkes- og næringsgrupper, kan gi et grunnlag for å peke ut en retning i arbeidet for å redusere fravær og frafall.

Les mer Lukk

Registerbasert sykefravær

Her viser vi registerbasert sykefravær over 16 dager (langtidsfravær) fra NAV for lønnstakere. Siden de 16 første dagene ikke er med, ligger denne prosenten noe lavere enn den tradisjonelle sykefraværsprosenten, slik SSB presenterer sykefravær på sine nettsider. Det er stor variasjon i sykefravær mellom ulike yrkesgrupper. Muskel- og skjelettdiagnoser og psykiske lidelser utgjør størstedelen av langtidsfraværet. Sykefraværet er høyere blant kvinner enn blant menn, og øker med økende alder.

Tabellen under viser diagnosefordelingen på sykefravær over 16 dager for 2019, fordelt på kjønn.

Kvinner Menn Begge kjønn
Muskel-/skjelettdiagnoser 34 % 46 % 39 %
Psykiske diagnoser 26 % 21 % 24 %
Nervesystemsdiagnoser 6,4 % 5,2 % 5,9 %
Luftveisdiagnoser 2,6 % 2,9 % 2,8 %
Huddiagnoser 1,1 % 1,7 % 1,3 %
Hjerte-/kardiagnoser 2,4 % 6,1 % 3,9 %
Svangerskapsdiagnoser 9,2 % 5,5 %
Andre diagnoser 19 % 17 % 18 %

Kilde: STAMI, NOA (NAV 2019)

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

Arbeidsrelatert sykefravær

I Levekårsundersøkelsen har man forsøkt å kartlegge hvor stor del av sykefraværet som kan skyldes arbeidsrelaterte forhold. Når vi ser på arbeidsrelatert sykefravær fordelt på ulike yrkesgrupper, kan vi få en indikasjon på forebyggingspotensialet i de ulike yrkesgruppene. Forskning basert på landsrepresentative data om norske sysselsatte fra STAMI viser at om lag 40 prosent av det legemeldte langtidssykefraværet blant norske sysselsatte kunne ha vært forebygget dersom kjente risikofaktorer i arbeidsmiljøet hadde vært eliminert [4].

Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

  1. Sterud, T. Work-related mechanical risk factors for long-term sick leave: a prospective study of the general working population in Norway.Eur J Public Health. 2014;24(1):111

  2. Aagestad, C., Johannessen, H. A., Tynes, T., Gravseth, H. M., Sterud, T. Work-related psychosocial risk factors for long-term sick leave: a prospective study of the general working population in Norway.J Occup Environ Med. 2014;56(8):787

  3. Knardahl, Stein, Sterud, Tom, Nielsen, Morten Birkeland, Nordby, Karl-Christian Arbeidsplassen og sykefravær-Arbeidsforhold av betydning for sykefravær.Tidsskrift for velferdsforskning. 2016;19(02):179

  4. Sterud, T., Johannessen, H. A. Do work-related mechanical and psychosocial factors contribute to the social gradient in long-term sick leave: a prospective study of the general working population in Norway.Scand J Public Health. 2014;42(3):329