Gå til innhold
Meny

Luftveisplager og -sykdommer

Luftveisplager er utbredt i den sysselsatte befolkningen, og innånding av støv og gass på arbeidsplassen har betydning for utvikling eller forverring av denne type plager og sykdommer.

Forbigående øvre luftveisinfeksjoner er den hyppigste årsaken til sykefravær med egenmelding [1] og en vanlig årsak til sykefravær av kortere varighet. Alvorligere luftveislidelser, som kols og astma, er klassifisert som yrkessykdommer. Symptomer som hoste, tetthet og piping i brystet kan være en del av bildet ved begge disse tilstandene [2][3]. Både astma og kols er såkalte obstruktive lungesykdommer, det vil si sykdommer som medfører en forsnevring av luftveiene slik at luftstrømmens hastighet begrenses. I enkelte tilfeller kan dette være sterkt invalidiserende og føre til frafall fra arbeidslivet og redusert livskvalitet. Innånding av støv og gass på arbeidsplassen kan være en medvirkende årsak til luftveisplager og sykdom, men også eksponering på fritiden, røyking samt arvelig disposisjon har betydning. Plagene kan etter lengre tids eksponering utvikle seg til kroniske luftveissykdommer.

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

Pasienter utredet for arbeidsrelatert sykdom i luftveiene

Ved landets arbeidsmedisinske avdelinger utredes pasienter for sammenheng mellom yrkeseksponering og sykdom, og utredningene er samlet i Pasientutredningsregisteret [4]. Over halvparten av de utredete tilfellene gjelder sykdom i luftveiene. Dette gir informasjon om hvilke næringer som i størst grad utredes for luftveislidelsene kols og astma.

Om statistikken

Luftveislidelser behandlet i spesialisthelsetjenesten

Norsk pasientregister er et register som inneholder opplysninger om alle behandlinger i spesialisthelsetjenesten (dvs. sykehus og private avtalespesialister). Det er her ikke mulig å skille ut arbeidsrelaterte lidelser. I den grad overhyppighet av plager og sykdom påvises der hvor man også finner en høy eksponering for arbeidsmiljøfaktorer som kan forårsake disse, vil det være rimelig å tolke dette som et indirekte mål på arbeidsrelasjon.

Om statistikken

Oppbrukte sykepengerettigheter grunnet luftveislidelser

Dersom en sykmeldt person ikke har kommet tilbake i arbeid innen ett år, er sykepengerettighetene brukt opp. Oppbrukte sykepengerettigheter grunnet luftveislidelser gir god informasjon om hvilke grupper som kan være på vei ut av arbeidslivet med slike tilstander.

Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

  1. Haukenes, I. Forståelse av sykefravær – erfaringer fra dem det angår mest.Ramazzini. 2008;15(3):6

  2. Kart, L., Akkoyunlu, M. E., Bayram, M., Yakar, F., Kutbay Ozcelik, H., Karakose, F., Sezer, M. COPD: an underdiagnosed disease at hospital environment.Wien Klin Wochenschr. 2014;126(3-4):73

  3. Vandenplas, O., Ghezzo, H., Munoz, X., Moscato, G., Perfetti, L., Lemiere, C., Labrecque, M., L’Archeveque, J., Malo, J. L. What are the questionnaire items most useful in identifying subjects with occupational asthma?.Eur Respir J. 2005;26(6):1056

  4. Aarhus, L., Mehlum, I. S. Occupational health examinations of patients in Norway.Tidsskr Nor Laegeforen. 2017;137(14-15)