Gå til innhold
Meny

Søvnvansker

Søvnvansker er et spesielt stort problem blant skiftarbeidere.

Søvnvansker som vedvarer over tid (insomni) kjennetegnes ved innsovningsproblemer, oppstykket søvn, for tidlig oppvåkning, eller en kombinasjon av disse. Tap av søvn, både i form av redusert mengde og kvalitet, forstyrrer kroppens restitusjonsmekanismer og kan føre til tap av funksjon på dagtid [1].

Vedvarende søvnvansker påvirker både arbeidsutførelse og arbeidsdeltakelse. Observasjonsstudier viser at sysselsatte med søvnvansker oftere har redusert arbeidsevne [2], et høyere sykefraværsnivå [3], og en større risiko for arbeidsuførhet [4], sammenlignet med personer uten søvnvansker. En kunnskapsoppsummering av observasjonsstudier viser at sysselsatte med søvnvansker også  har en høyere risiko for å bli utsatt for arbeidsulykker og estimerte at 13 prosent av arbeidsulykkene kan tilskrives søvnvansker [5].

Samtidig viser forskningen at ulike typer arbeidsmiljøforhold kan påvirke risikoen for å utvikle søvnvansker. Den best dokumenterte sammenhengen er med nattarbeid, hvor årsakssammenhengen mellom nattarbeid, endret døgnrytme, og søvnvansker har vært etablert i lang tid [6]. Flere studier viser også at ulike organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøfaktorer kan påvirke risikoen for søvnproblemer, blant disse er flere studier fra STAMI med utgangspunkt i data fra den norske yrkesbefolkningen [7][8][9]. Det å utsettes for mobbing på arbeidsplassen ble identifisert som en viktig faktor for utvikling av søvnvansker i en av de norske studiene [9]. Dette samsvarer med resultatet av en kunnskapsoppsummering på feltet [10]. En annen av de norske studiene fant at ulike psykososiale arbeidsmiljøfaktorer ser ut til å påvirke søvnen til menn og kvinner forskjellig. Høye emosjonelle krav, lav sosial støtte, ubalanse mellom innsats og belønning, samt vold og trusler om vold var forbundet med økt risiko for å utvikle søvnproblemer blant menn. For kvinner hadde rollekonflikt og ubalanse mellom krav på jobben og forpliktelser i familien størst betydning. Resultatene i studien pekte også i retning av at at forhold på jobben og søvnvansker kan være gjensidig relatert, hvilket kan bidra til en ond sirkel der ugunstige faktorer i arbeidsmiljøet bidrar til søvnproblemer som igjen kan øke sannsynligheten for å oppleve det psykososiale arbeidsmiljøet som belastende.

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

Søvnforstyrrelser behandlet i spesialisthelsetjenesten

Norsk pasientregister er et register som inneholder opplysninger om alle behandlinger i spesialisthelsetjenesten (dvs. sykehus og private avtalespesialister). Figuren viser behandlinger for søvnforstyrrelser. Det er her ikke mulig å skille ut arbeidsrelaterte lidelser.  Det foreligger ikke informasjon om arbeidsrelasjon, men høy forekomst av søvnforstyrrelser i enkelte yrkes- og næringsgrupper kan gi informasjon om en mulig sammenheng.

Om statistikken

  1. Krause, A. J., Simon, E. B., Mander, B. A., Greer, S. M., Saletin, J. M., Goldstein-Piekarski, A. N., Walker, M. P. The sleep-deprived human brain.Nat Rev Neurosci. 2017;18(7):404

  2. Kessler, R. C., Berglund, P. A., Coulouvrat, C., Hajak, G., Roth, T., Shahly, V., Shillington, A. C., Stephenson, J. J., Walsh, J. K. Insomnia and the performance of US workers: results from the America insomnia survey.Sleep. 2011;34(9):1161

  3. Sivertsen, B., Overland, S., Pallesen, S., Bjorvatn, B., Nordhus, I. H., Maeland, J. G., Mykletun, A. Insomnia and long sleep duration are risk factors for later work disability. The Hordaland Health Study.J Sleep Res. 2009;18(1):122

  4. Sivertsen, B., Overland, S., Neckelmann, D., Glozier, N., Krokstad, S., Pallesen, S., Nordhus, I. H., Bjorvatn, B., Mykletun, A. The long-term effect of insomnia on work disability: the HUNT-2 historical cohort study.Am J Epidemiol. 2006;163(11):1018

  5. Uehli, K., Mehta, A. J., Miedinger, D., Hug, K., Schindler, C., Holsboer-Trachsler, E., Leuppi, J. D., Kunzli, N. Sleep problems and work injuries: a systematic review and meta-analysis.Sleep Med Rev. 2014;18(1):61

  6. Lie, J. A. S., Arneberg, L., Goffeng, L. O., Gravseth, H. M., Lie, A., Ljoså, C. H., Matre, D. Arbeidstid og helse. Oppdatering av en systematisk litteraturstudie. Oslo: STAMI-rapport; 2014

  7. Johannessen, H. A., Sterud, T. Psychosocial factors at work and sleep problems: a longitudinal study of the general working population in Norway.Int Arch Occup Environ Health. 2017;90(7):597

  8. Vleeshouwers, J., Knardahl, S., Christensen, J. O. Effects of Psychological and Social Work Factors on Self-Reported Sleep Disturbance and Difficulties Initiating Sleep.Sleep. 2016;39(4):833

  9. Nielsen, M. B., Pallesen, S., Einarsen, S. V., Harris, A., Rajalingam, D., Gjerstad, J. Associations between exposure to workplace bullying and insomnia: a cross-lagged prospective study of causal directions.Int Arch Occup Environ Health. 2021;94(5):1003

  10. Nielsen, M. B., Harris, A., Pallesen, S., Einarsen, S. V. Workplace bullying and sleep – A systematic review and meta-analysis of the research literature.Sleep Med Rev. 2020;51:101289