Gå til innhold
Meny

Direktoratet for strålevern og atomtryggleik (DSA)

Analyser og tolkingar er utført av STAMI, NOA.

Direktoratet for strålevern og atomtryggleik (tidlegare Statens strålevern) er Noregs fag- og forvaltningsmyndigheit på området strålevern, atomtryggleik og ikkje-spreiing, radioaktiv forureining og radioaktivt avfall. Direktoratet hadde tidlegare ein persondosimetriteneste som tilbydde måling med persondosimeter til norske verksemder. Denne tenesta blir no tilbydd av private verksemder. Arbeidsgjevar er plikta å sørge for doseovervaking av arbeidstakarar som blir eksponerte for ioniserande stråling på jobb.

Her kan du lese årsrapporten Persondosimetritjenesten ved Statens strålevern (PDF).