Andre rapporter

NOA har tidligere publisert flere mindre rapporter med utvalgte tema relevant for arbeidsmiljømyndighetene, parter, tilsyn, bedrifthelsetjenesten og generelt for dem som søker kunnskap om arbeidsmiljø og helse i Norge. Rapportene inngår i samme rapportserie, men belyser ulike sider av norsk arbeidsliv med betydning for det forebyggende HMS-arbeidet.

Publikasjoner

Eggen T, Lenvik K, Grimsrud TK, Kjærheim K, Aagestad C, Tynes T. Yrke og kreft i Norge. STAMI-rapport Årg. 11 nr.3, Oslo: STAMI, 2010.
Gravseth HM. Arbeidsskader og arbeidsrelaterte helseproblemer. STAMI-rapport Årg.11.nr 4, Oslo: STAMI, 2010.
Aagestad C, Sterud T, Tynes T. Ikke-yrkesaktive i Norge- i et yrkes og helseperspektiv. STAMI-rapport Årg.10. nr.7, Oslo: STAMI, 2009.

Rapporten Ikke-yrkesaktive i Norge - i et yrkes- og helseperspektiv tar utgangspunkt i SSBs leveårsundersøkelse og arbeidskraftundersøkelse fra 2006, og ser nærmere på de ikke-yrkesaktive i Norge. Hvem er ikke-yrkesaktiv, og hvilke begrunnelser oppgis for å ikke være i arbeid? Rapporten gir også en beskrivelse av selvrapportert helse blant ikke-yrkesaktive.

Rapporten Arbeidsmiljø blant innvandrere - slik et utvalg innvandrere fra Asia, Afrika, Sør-Amerika og Sørøst-Europa opplever det er basert på SSBs levekårsundersøkelse blant innvandrere i 2005/2006. I rapporten sammenliknes arbeidsmiljøforhold mellom innvandrere og den generelle yrkespopulasjonen.

Formålet med rapporten Yrke og kreft i Norge er å gi en beskrivelse av kreftfremkallende faktorer i norsk arbeidsliv og kreftforekomst i ulike yrker. Rapporten tar for seg kreftrisiko som kan forstås i lys av både direkte yrkeseksponeringer (asbest, formaldehyd og lignende) og livsstilsvaner som i større eller mindre grad kan være relatert til yrkestilhørighet, for eksempel røykevaner og alkoholforbruk.I rapporten er informasjon om eksponeringsforhold og kreftforekomst i hovedsak hentet fra NOCCA-prosjektet (Nordic Occupational Cancer Study), et nordisk samarbeid som har undersøkt kreftforekomst blant yrkesaktive i Norden. 

Rapporten Arbeidsskader og arbeidsrelaterte helseproblemer presenterer resultater fra en tilleggsundersøkelse til SSBs arbeidskraftundersøkelse i 2007 om arbeidsskader. I rapporten estimeres antallet arbeidsskader årlig til 90000 og gjennomsnittelig årlig risiko til 3%. Det er store yrkes og næringsmessige variasjoner i risiko for arbeidsskader.