Vitenskapelige publikasjoner

Det nasjonale systemet for å overvåke arbeidsmiljø og helse (NOA) skal med utgangspunkt i etablert forskningsbasert kunnskap og foreliggende nasjonale data kontinuerlig arbeide med å definere og utvikle indikatorer som er egnet til å gi en beskrivelse av tilstanden og utviklingen knyttet til arbeidsmiljø, arbeidsrelatert helse og systematisk forebyggende arbeid. Forskning er utgangspunktet for alt overvåkingsarbeid, og et viktig ledd i å kvalitetssikre at overvåkingssystemet kartlegger arbeidsrelaterte sammenhenger som har dokumentert betydning for arbeidshelsen. Basert på nasjonale overvåkingsdata har vi i flere vitenskapelige publikasjoner gjort beregninger av hvor stor andel helseplager, sykdom og skader i yrkespopulasjonen som kan tilskrives ugunstige faktorer i arbeidsmiljøet. Denne tilnærmingen gjør det mulig for oss å anslå forebyggingspotensialet knyttet til spesifikke arbeidsmiljøfaktorer. Dermed får vi et bedre kunnskapsgrunnlag for å prioritere hvilke arbeidsfaktorer de praktiske forebyggende tiltakene bør rettes mot. 

NOAs vitenskapelige publikasjoner basert på overvåkingsdata og bidrag til systematiske kunnskapsgjennomganger:

 1. Matre, D.; Skogstad, M.; Sterud, T.; Nordy, K.C.; Knardahl, S.; Christensen, J.O.; Lie, J.A.S.: Safety incidents associated with extended working hours. A systematic review and meta-analysis. Scandinavian journal of work, environment and health. doi:10.5271/sjweh.3958. 2021
 2. Sterud, T.; Hanvold, T.N.: Effects of adverse social behaviour at the workplace on subsequent mental distress: a 3-year prospective study of the general working population in Norway. International Archives of Occupational and Environmental Health, 94,2,325-334,2021
 3. Sterud, T.; Degerud, E. Skare, Ø.; Hanvold, T.N.; Christensen, J.O.: Adverse social behaviour at the workplace and subsequent physician certified sick leave: a three-wave prospective study of the general working population in Norway. Occupational and Environmental Medicine. 2021, BMJ Publishing Group Ltd
 4. Samant Y, Gravseth HM, Aas O, Ekle R, Strømholm T. Physician Notified Work-Related Diseases among Farmers in Norway: Data from 2007 – 2016. Journal of Agromedicine 2020; 25: 201-209.
 5. Hanvold, T.N.; Sterud, T. Kristensen, P.; Mehlum, I.S.: Mechanical and psychosocial work exposures: the construction and evaluation of a gender-specific job exposure matrix (JEM). Scandinavian journal of work, environment & health,45,3,239-247,2019.
 6. Hanvold, T.N.; Kines, P.; Nykänen, M.; Thomée, S.; Holte, K.A.; Vuori, J.; Wærsted, M.; Veiersted, K.B.: Occupational Safety and Health Among Young Workers in the Nordic Countries: A Systematic Literature Review. Saf Health Work. 2019 Mar;10(1): p.3-20.
 7. Sterud, T; Tynes, T; Mehlum, I. Sivesind; Veiersted, K.B. Bergbom, B; Airila, A; Johansson, Bo; Brendler-Lindqvist, M.; Hviid, K; Flyvholm, M-A: A systematic review of working conditions and occupational health among immigrants in Europe and Canada, BMC public health,18,1,1-15, 2018,B
 8. Tynes T, Løvseth EK, Johannessen HA, Sterud T, Skogstad M. Interaction of smoking on respiratory effects of occupational dust exposure: a prospective population study among Norwegian men. ERJ Open Research, 2018. Jun 26;4(2)
 9. Sterud T, Johannessen HA. Influence of occupational factors on regional differences in sick leave: A prospective population study. Scand J Public Health, 2018. 46(3): p. 314-320.
 10. Knardahl, S.; Johannessen, H.A.; Sterud, T.; Härmä, M. Rugulies, R.; Seitsamo, J.; Borg, V.: The contribution from psychological, social, and organizational work factors to risk of disability retirement: a systematic review with meta-analyses. BMC Public Health BMC Public Health 17: 1–31. 2017
 11. Johannessen HA, Sterud, T. Psychosocial factors at work and sleep problems: a longitudinal study of the general working population in Norway. International Archives of Occupational and Environmental Health, 2017. 90(7): p. 597-608.
 12. Sterud T,  Johannessen HA, Tynes T. Do Work-Related Mechanical and psychosocial Factors Contribute to the Social Gradient in Low Back Pain?: A 3-Year Follow-Up Study of the General Working Population in Norway. Spine (Phila Pa 1976). 2016 Jul 1;41(13):1089-95.
 13. Aagestad CTyssen R, Sterud T. Do work-related factors contribute to differences in doctor-certified sick leave? A prospective study comparing women in health and social occupations with women in the general working population. BMC Public Health. 2016 Mar 8;16(1):235. 
 14. Skogstad M, Johannessen HA, Tynes T, Mehlum I, Nordby K, Lie A. Systematic review of the cardiovascular effects of occupational noise. Occupational Medicine (Lond). 2016;66(1):10-6.
 15. Alfonso JH, Thyssen JP, Tynes T,  Mehlum I, Johannessen HASelf-reported occupational skin exposures and risk of physician-certified long-term sick leave: a prospective study of the general working population of Norway. Acta Derm Venereol. 2016 Mar;96(3):336-40
 16. Knardahl, S.; Sterud, T. Nielsen, M.B.; Nordby, K-C.: Arbeidsplassen og sykefravær : arbeidsforhold av betydning for sykefravær. Tidsskrift for velferdsforskning Tidsskrift for velferdsforskning 14(2): 179–199
 17. Alfonso JH, Thyssen JP, Tynes T, Mehlum IS, Johannessen HA. Self-reported Occupational Exposure to Chemical and Physical Factors and Risk of Skin Problems: A 3-year Follow-up Study of the General Working Population of Norway. Acta Dermato-Venereologica. 2015;95(8):959-62
 18. Lie A, Skogstad M, Johannessen HA, Tynes T, Mehlum IS, Nordby KC, Engdahl B, Tambs K. Occupational noise exposure and hearing: a systematic review. International Archives of Occupational and Environmental Health, 2016. 89(3): p. 351-72.
 19. Stocks SJ, McNamee R, van der Molen HF, Paris C, Urban P, Campo G, Sauni R, Martínez Jarreta B, Valenty M, Godderis L, Miedinger D, Jacquetin P, Gravseth HM, Bonneterre V, Telle-Lamberton , Bensefa-Colas L, Faye S, Mylle G, Wannag A, Samant Y, Pal T, Scholz-Odermatt S, Papale A, Schouteden M, Colosio C, Mattioli S, Agius R; Working Group 2; Cost Action IS 2002. Trends in incidence of occupational asthma, contact dermatitis, noise-induced hearing loss, carpal tunnel syndrome and upper limb musculoskeletal disorders in European countries from 2000 to 2012. Occupational and Environmental Medicine, 2015;72(4):294-303.
 20. Johannessen HA, Gravseth HM, Sterud T. Psychosocial factors at work and occupational injuries: a prospective study of the general working population in Norway. American Journal of Industrial Medicine 2015;58(5):561-67.
 21. Formazin M, Burr H, Aagestad C, Tynes T, Thorsen SV, Perkio-Makela M, Díaz Aramburu CI, Pinilla García FJ, Galiana Blanco L, Vermeylen G, Parent-Thirion A, Hooftman W, Houtman I. Dimensional comparability of psychosocial working conditions as covered in European monitoring questionnaires. BMC Public Health 2014;14(1):1251.
 22. Sterud T. Work-related gender differences in physician-certified sick leave: a prospective study of the general working population in Norway. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 2014;40(4):361-9.
 23. Sterud T. Work-related mechanical risk factors for long-term sick leave: a prospective study of the general working population in Norway. European Journal of Public Health. 2014;24(1):111-6.
 24. Sterud T, Johannessen HA. Do work-related mechanical and psychosocial factors contribute to the social gradient in long-term sick leave: a prospective study of the general working population in Norway. Scandinavian Journal of Public Health. 2014;42(3):329-34.
 25. Sterud T, Johannessen HA, Tynes T. Work-related psychosocial and mechanical risk factors for neck/shoulder pain: a 3-year follow-up study of the general working population in Norway. International Archives of Occupational and Environmental Health. 2014;87(5):471-81.
 26. Aagestad C, Johannessen HA, Tynes T, Gravseth HM, Sterud T. Work-related psychosocial risk factors for long-term sick leave: a prospective study of the general working population in Norway. Journal of Occupational and Environmental Medicine/American College of Occupational and Environmental Medicine. 2014;56(8):787-93.
 27. Aagestad C, Tyssen R, Johannessen HA, Gravseth HM, Tynes T, Sterud T. Psychosocial and organizational risk factors for doctor-certified sick leave: a prospective study of female health and social workers in Norway. BMC Public health. 2014;14:1016.
 28. Alfonso JH, Løvseth EK, Samant Y, Holm JO. Work-related skin diseases in Norway may be underreported: data from 2000 to 2013. Contact Dermatitis. 2015;72(5);409-12.
 29. Johannessen HA, Tynes T, Sterud T. Effects of occupational role conflict and emotional demands on subsequent psychological distress: a 3-year follow-up study of the general working population in Norway. Journal of Occupational and Environmental Medicine / American College of Occupational and Environmental Medicine. 2013;55(6):605-13.
 30. Sterud T. Work-related psychosocial and mechanical risk factors for work disability: a 3-year follow-up study of the general working population in Norway. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 2013;39(5):468-76.
 31. Sterud T, Tynes T. Work-related psychosocial and mechanical risk factors for low back pain: a 3-year follow-up study of the general working population in Norway. Occupational and Environmental Medicine. 2013;70(5):296-302.
 32. Tynes T, Johannessen HA, Sterud T. Work-related psychosocial and organizational risk factors for headache: a 3-year follow-up study of the general working population in Norway. Journal of Occupational and Environmental Medicine / American College of Occupational and Environmental Medicine. 2013;55(12):1436-42.