Gå til innhold
Meny

Arbeidstid og -tilknytning

Arbeidstiden har betydning både for helse, balanse mellom jobb og privatliv og velferd. Daglig, ukentlig, årlig og kumulativ arbeidstid over yrkesforløpet påvirker individers, virksomheters og nasjoners inntekt og velferd.

Utførte timeverk per sysselsatt har holdt seg rimelig stabil de siste femten årene. Den gjennomsnittlige arbeidstiden per sysselsatt har falt betydelig siden 1970. Samtidig har sysselsettingsandelen i befolkningen steget, slik at antall timeverk per innbygger har endret seg lite. Det er flere årsaker til denne utviklingen. Økningen i sysselsettingen blant kvinner etter 1970 ble i den første delen av perioden ledsaget av økt bruk av deltid. Det har vært to større arbeidstidsforkortelser, ferieutvidelser, samt økning av perioden med foreldrepenger og sykefraværet har økt. De siste tjue årene har reduksjonen i den gjennomsnittlige arbeidstiden flatet ut. Det kan blant annet ses i sammenheng med at det ikke har skjedd endringer i lovbestemt eller avtalt arbeidstid for store grupper i perioden og at antall deltidsjobber ikke har økt. Sysselsatte kvinner jobber i gjennomsnitt rundt 5 timer mindre enn menn per uke. Det skyldes i stor grad at en større andel kvinner jobber deltid.

Det å jobbe deltid (se figurer nedenfor) er langt vanligere blant kvinner enn blant menn i alle aldersgrupper. Deltid betyr at man har en avtalt arbeidstid som er kortere enn det som er vanlig innenfor en næring eller et yrke. I norsk statistikk regnes deltid som 1–36 timer ukentlig arbeidstid, med unntak av personer som har en arbeidstid på 32–36 timer og oppgir at dette utgjør heltid. Ofte skiller man også mellom kort deltid (1−19 timer) og lang deltid (20−36 timer). Deltidsarbeid kan for noen være et ønsket og selvvalgt alternativ i visse stadier av livet for å kombinere utdanning og jobb, eller for å lette balansen mellom arbeid og andre forpliktelser, men deltid kan også være et alternativ for dem som ikke får en full stilling. I norsk statistikk defineres deltidssysselsatte som ønsker og har forsøkt å få lengre arbeidstid, og som kan starte med det innen en måned, som undersysselsatte.

Les mer Lukk
Om statistikken
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken