Gå til innhold
Meny

Egenvurdert helse

Årsakene til at helse varierer etter yrke er sammensatte. Levekår, utdanning og helseadferd i tillegg til eksponeringer i arbeidsmiljøet er viktige forklaringsfaktorer.

Helsetilstanden til befolkningen i yrkesaktiv alder varierer på bakgrunn av blant annet sosioøkonomiske forhold og utdanningslengde. Grunnene til at helsen varierer etter utdanningslengde er sammensatte og kan knyttes til en rekke faktorer som gjelder fordelingen av ressurser, byrder og påkjenninger i et samfunn [1].
I arbeidslivet er forekomsten av potensielt helseskadelige faktorer ulikt fordelt etter yrke, noe som igjen bidrar til ulik fordeling av skader, sykdommer, lidelser og plager etter yrke. Populasjonsrepresentative studier fra STAMI viser at utdanningsforskjeller i helseplager og sykefravær i betydelig grad kan tilskrives ulikheter med hensyn til i hvilken grad man eksponeres for helseskadelige faktorer i arbeidsmiljøet [2][3].

Selv om arbeidsmiljøet i Norge karakteriseres som godt, varierer det i så stor grad mellom utdanningsgrupper at det er sannsynlig at arbeidsmiljøet er en faktor som bidrar til sosiale ulikheter. Arbeidstakere med kortere utdanning har ofte mer belastende arbeid, blant annet i form av tungt fysisk arbeid og belastende arbeidsstillinger, de er oftere utsatt for fysiske faktorer som støy og vibrasjoner, og de er oftere i kontakt med ulike kjemikalier på arbeidsplassen. En annen viktig dimensjon som ofte skiller sysselsatte med kortere utdanningsforløp fra dem med lengre utdanning, er mindre grad av selvbestemmelse og mer ensidig arbeid.

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

  1. Dahl, Espen, Bergsli, Heidi, van der Wel, Kjetil A Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt. Oslo: Høyskolen i Oslo og Akershus; 2014

  2. Sterud, T., Johannessen, H. A. Do work-related mechanical and psychosocial factors contribute to the social gradient in long-term sick leave: a prospective study of the general working population in Norway.Scand J Public Health. 2014;42(3):329

  3. Sterud, T., Johannessen, H. A., Tynes, T. Do Work-Related Mechanical and Psychosocial Factors Contribute to the Social Gradient in Low Back Pain?: A 3-Year Follow-Up Study of the General Working Population in Norway.Spine (Phila Pa 1976). 2016;41(13):1089