Gå til innhold
Meny

Tilknytning til arbeidslivet

I Norge er sysselsettingsgraden, det vil si andelen av befolkningen i yrkesaktiv alder som er i en jobb, forholdsvis høy sammenliknet med mange andre land. De aller fleste er ansatte og i faste stillinger.

Personer i yrkesaktiv alder (15-74 år) kan deles inn etter hvorvidt de tilhører arbeidsstyrken eller ikke. Arbeidsstyrken er summen av de sysselsatte og de arbeidsledige. Personer utenfor arbeidsstyrken er personer som verken er sysselsatte eller arbeidsledige.

I 2019 var antall personer i arbeidsstyrken om lag 2,8 millioner, ifølge tall fra SSBs arbeidskraftundersøkelse (AKU), noe som tilsvarer 70,5 prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder. Sysselsettingsandelen er noe høyere blant menn og hovedtyngden av sysselsatte befinner seg i alderssegmentet 25–54. I det yngste (15–24 år) og det eldste (55–74 år) alderssegmentet er sysselsettingsandelen henholdsvis  betydelige lavere.

Blant de nærmere 30 prosentene som var utenfor arbeidsstyrken var de tre største gruppene personer under utdanning, uførepensjonister og alderspensjonister. I aldersspennet 20–66 år, hvor man ekskluderer de store gruppene av alderspensjonister og ungdom som fortsatt er under videregående utdanning, var den største gruppen blant dem utenfor arbeidslivet var uførepensjonister.

Tre av fire sysselsatte jobber heltid, mens den øvrige fjerdelen jobber deltid. Deltidsarbeid er mer utbredt blant kvinner, og blant sysselsatte i aldersgruppen 15–24 år. Langt de fleste sysselsatte jobber som fast ansatte, mens andelen selvstendig næringsdrivende og midlertidig ansatte er relativt lav i Norge, sammenliknet med de fleste andre land.

Les mer Lukk
Arbeidsstyrken 2830000. Utenfor arbeidsstyrken 1185000. Sysselsatte 2724000. Arbeidsledige 106000. Heltid 75 %. Deltid 25 %. Ansatte 94 %. Selvstendige 6 %. Fast ansatte 92 %. Midlertidig ansatte 8 %. Illustrasjon.
Kilde: STAMI, NOA (SSB, AKU 2019)

Illustrasjonen viser befolkningens (15 – 74 år) tilknytning til arbeidsmarkedet i 2019. Arbeidsstyrken 2 830 000. Utenfor arbeidsstyrken 1 185 000 (førtids- og alderspensjonister 36 prosent, under utdanning 27 prosent, arbeidsuføre 27 prosent, annet 10 prosent). Sysselsatte 2 724 000. Arbeidsledige 106 000. Heltid 75 prosent. Deltid 25 prosent. Ansatte 94 prosent. Selvstendige 6 prosent. Fast ansatte 92 prosent. Midlertidig ansatte 8 prosent.