Gå til innhold
Meny

Regulering av kjemiske stoffer

Globalt finnes det et stort antall kjemiske stoffer og daglig registreres det helt nye stoffer i kjemikaliedatabaser. Langt i fra alle disse stoffene er kommersielt tilgjengelige. I EU/EØS registreres kjemikalier i omløp grunnet REACH-regelverket, og det arbeides systematisk med felles grenseverdisetting for arbeidsmiljø, regulering av de farligste stoffene og harmonisert klassifisering og merking av stoffer.

Kjemiske stoffer kan forekomme i naturlig tilstand, være industrielt fremstilt eller frigis fra ulike prosesser. Maling, rengjøringsmidler og råstoff til produksjon er eksempler på produserte kjemikalier, mens sveiserøyk og dieseleksos oppstår ved ulike prosesser og arbeidsoperasjoner. Noen stoffer er ufarlige, mens andre på kort eller lang sikt kan fremkalle skader eller sykdom blant de som er i kontakt med dem. Det er derfor viktig å ha kunnskap om hvordan man skal håndtere stoffene på en trygg måte. For å få kunnskap om dette samt å regulere de farligste stoffene, er både produserende virksomheter, myndigheter, partene i arbeidslivet og fagkomitéer involvert. Slike prosesser tar derfor ofte lang tid.

CAS-registry > 175 millioner. CLP > 183 000 registreringer. REACH 25 768 registrerte stoffer. Produktregisteret 6729 registrerte stoffer. Grenseverdier 694 norske verdier. llustrasjon.
Kilde: STAMI, NOA 2021

Grenseverdier for forurensninger i arbeidsluften

Grenseverdier er den maksimalt tillatte konsentrasjonen av en forurensning i pustesonen til en arbeidstaker[1]. Grenseverdiene danner grunnlaget for risikovurderinger og tiltak som er nødvendige for å redusere risikoen i virksomhetene. Verdiene er gitt for unike kjemiske stoffer med CAS-nummer, men også for prosessgenererte forurensninger som kan dannes i arbeidsluften, for eksempel oljetåke, trestøv, organisk støv, asfaltrøyk og sveiserøyk. I 2021 var det 694 norske grenseverdier.

Arbeidstilsynet har ansvar for å utarbeide grunnlagsdokumenter for fastsettelse av nye grenseverdier i Norge og prosessen inkluderer ekspertvurderinger, trepartssamarbeid og høringer. STAMI ved Toksikologisk Ekspertgruppe for Grenseverdier (TEG) har en viktig rolle i utarbeidelsen av toksikologiske vurderinger i grunnlagsdokumentene. Verdiene settes ut fra helsemessige vurderinger, men i samarbeid med partene i arbeidslivet, kan også tekniske og økonomiske hensyn tas med i betraktningen. Norge er pålagt å implementere grenseverdier fra EU-direktiver. I 2019 overtok ECHAs (European Chemical Agency) Risk Assessment Committee (RAC)[2] oppgaven med å anbefale grenseverdier i EU basert på vitenskapelige vurderinger.

Kontroll av farlige kjemiske produkter i Norge

Produktregisteret holder oversikt over kjemiske produkter som er i omløp i Norge. Virksomheter som utvinner, produserer eller importerer faremerkede kjemikalier til yrkesmessig eller privat bruk i mengder over 100 kilo per år, skal deklarere disse til Produktregisteret. Opplysningene i registeret brukes blant annet til myndighetenes kontroll og tilsyn med kjemikalier, risikoanalyser knyttet til kjemiske stoffer og i forbindelse med akutte hendelser. Miljødirektoratet, Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Petroleumstilsynet fører tilsyn med at norske virksomheter overholder kravene i regelverket.

I hvilken grad de kjemiske produktene utgjør en helsefare på arbeidsplassen, avhenger av hvordan de brukes. Dersom kjemikalier inngår i lukkede prosesser, representerer de begrenset risiko for helseskade. Dersom kjemikalier derimot brukes ved utførelse av konkrete oppgaver, for eksempel rengjøring eller spraymaling, kan de både innåndes og komme i kontakt med hud. Tabellen nedenfor viser omfanget av faremerkede kjemiske stoffer og produkter som er i omløp i Norge.

Omfang av faremerkede kjemiske stoffer og produkter i omløp i Norge
Antall registrerte produkt 15725
Antall unike stoff som inngår i produktene 6729
Antall nye stoff registrert for første gang* 232
Antall tonn produsert i eller importert til Norge 186 mill.
Antall tonn i omløp i Norge (produksjon og import, eksklusiv eksport) 42 mill.

Kilde: Tall fra Produktregisteret, 2018 (*Tall fra 2017)

Kjemikalieregelverket REACH

Kjemikalieregelverket REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals)[3] i ECHA ble vedtatt i EU i 2006 og i Norge i 2008. Det overordnede formålet er å beskytte menneskers helse og miljøet mot de risikoene som er knyttet til farlige kjemikalier, og å bevare og øke konkurranseevnen til industrien i EU. REACH har blant annet som mål å skaffe mer kunnskap om et større antall stoffer, få kjemikalieinformasjonen ut til allmennheten, bedre risikohåndteringen og begrense bruken av de mest skadelige stoffene.

Før et stoff kan omsettes på markedet i EU/EØS, skal virksomhetene registrere dette stoffet hos det europeiske kjemikaliebyrået ECHA [4] og dokumentere hvordan det kan håndteres på en trygg måte for både helsen og miljøet. I januar 2021 var det registrert 25 768 stoffer.

Stoffer som gir stor grunn til bekymring, føres opp på kandidatlisten [5] i REACH, som vil si at stoffene er kandidater til videre regulering. Listen oppdateres to ganger årlig, og det er ansvarlige myndigheter i medlemslandene og ECHA som kan foreslå nye stoffer til kandidatlisten. I Norge er Miljødirektoratet sammen med Arbeidstilsynet ansvarlig myndighet. I januar 2021 var det 211 stoffer på denne listen.

ECHAs vitenskapelige kommité RAC [2] anbefaler om stoffer på kandidatlisten skal reguleres eller begrenses og oppføres på andre lister basert på vitenskapelige vurderinger. Stoffer på kandidatlisten som er i omfattende bruk, og som kan medføre fare for eksponering for mennesker og miljø, kan omfattes av en autorisasjonsordning [6]. Dette er stoffer som virksomhetene skal substituere når alternative stoffer eller teknologier er tilgjengelige. Stoffene er forbudt å bruke med mindre det gis en autorisasjon til virksomheten. I januar 2021 ar det 54 stoffer på denne listen. Stoffer på kandidatlisten som gir en uakseptabel risiko for helse og/eller miljø, kan omfattes av en restriksjonsordning [7]. Disse stoffene blir da helt eller delvis forbudt. I januar 2021 ar det 72 stoffer på denne listen.

CLP – Klassifisering og merking av kjemikalier

Alle farlige kjemikalier, både rene stoffer og blandinger, skal klassifiseres og merkes for fysisk fare, helsefare og miljøfare etter kriterier i CLP-forskriften[8]. Klassifisering og merking av stoffer er tilgjengelige i databasen C&L Inventory [9]. Det er virksomhetene som framstiller, importerer eller omsetter stoffene som har ansvaret for klassifiseringen og merkingen. Det vil si at stoffene i C&L Inventory kan ha flere ulike klassifiseringer og merkinger avhengig av hva fremstiller, importør eller omsetter har meldt inn. I januar 2021 var det over 183 000 stoffer registrert.

ECHAs vitenskapelige kommité RAC [2] anbefaler nye harmoniserte merkinger og klassifiseringer av stoffer basert på vitenskapelige vurderinger. Det vil si at enkelte stoffer får en bestemt klassifisering og merking som er bindende. De antatt farligste stoffene, for eksempel kreftframkallende, mutagene eller reproduksjonstoksiske stoffer (CMR-stoffer) og luftveissensibiliserende stoffer prioriteres. I januar 2021 var det 4617 stoffer med en slik harmonisert merking og klassifisering.

CAS-REGISTRY

Et CAS-registreringsnummer er et unikt nummer som identifiserer et kjemisk stoff. CAS-REGISTRY [10] er et av de største registrene over kjemiske stoffer, og dekker alle stoffer identifisert i vitenskapelig litteratur siden 1957, men også registreringer lengre tilbake i tid. Registeret oppdateres daglig med tusenvis av nye stoffer. I januar 2021 var over 175 millioner stoffer registrert. En betydelig del av disse stoffene er ikke kommersielt tilgjengelige.

  1. Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (Forskrift om tiltaks- og grenseverdier) Lovdata; 2011 [oppdatert 2020]; Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1358.

  2. ECHA Committee for Risk Assessment (RAC) Helsinki: European Chemical Agency; ; Tilgjengelig fra: https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/committee-for-risk-assessment.

  3. Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) Lovdata; 2008 [oppdatert 2021]; Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-05-30-516?q=REACH.

  4. ECHA Registered substances Helsinki: European Chemical Agency; ; Tilgjengelig fra: https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances.

  5. ECHA Candidate List of substances of very high concern for Authorisation Helsinki: European Chemical Agency; ; Tilgjengelig fra: https://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table.

  6. ECHA Authorisation List (Annex XIV) Helsinki: European Chemical Agency; ; Tilgjengelig fra: https://echa.europa.eu/authorisation-list.

  7. ECHA Substances restricted under REACH (Annex XVII) Helsinki: European Chemical Agency; ; Tilgjengelig fra: https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach.

  8. Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften) Lovdata; 2012 [oppdatert 2020]; Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-06-16-622.

  9. ECHA C&L Inventory Helsinki: European Chemical Agency; ; Tilgjengelig fra: https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database.

  10. CAS REGISTRY – The gold standard for chemical substance information American Chemical Society; ; Tilgjengelig fra: http://support.cas.org/content/chemical-substances.