Eksporter graf

Om grafen

Figurene viser informasjon om sammensetningen i NOAs næringsgrupper

Om lag ni av ti sysselsatte kvinner jobber innenfor tjenesteytende sektor. Nesten halvparten av disse kvinnene jobber innenfor helse- og sosialtjenester eller undervisning. Også de fleste menn jobber innenfor tjenesteytende sektor, men en stor andel menn jobber også innenfor sekundærnæringene (30 %,  mot 7 % blant kvinner), hvor de fleste jobber innenfor bygg og anlegg eller i industrien. Også aldersfordelingen varierer mellom næringsgrupper. Andelen unge (17–24 år) er det som varierer mest: fra 2 til 33 prosent. I hele yrkesbefolkningen er andelen i denne aldersgruppen 11 prosent.

En overvekt av de yrkesaktive jobber i bedrifter med færre enn 50 ansatte (57 %). Om lag 5 prosent jobber i virksomheter med én sysselsatt, og i alt 22 prosent jobber i virksomheter med færre enn ti ansatte. Nærmere 22 prosent er ansatt i bedrifter med 200 ansatte eller flere. Blant sysselsatte i primærnæringene og innen kultur/underholdning finner vi en høy andel som jobber i enkeltmannsforetak. Arbeidsmiljørelevans

Kjønns-, alders- og utdanningssammensetningen i en næring kan ha betydning for hvilke arbeidshelseutfordringer man står overfor 

Kjønnsdelingen i arbeidslivet gjør at menn og kvinner gjerne må takle ulike arbeidsmiljøutfordringer avhengig av næring, yrke og hvilke arbeidsoppgaver de utfører. Det er også stadig flere unge kvinner som venter med å få barn til de er ferdig med utdanningen. Dette fører til at en krevende fase i arbeidslivet faller sammen med en travel småbarnsfase i mange unge familier. Forsøket på å forene arbeidslivets krav og familielivets plikter kan dermed bli en ekstra utfordring.

Alder har betydning for arbeidshelse, men ulik aldersfordeling mellom næringer gjør også at unge og eldre arbeidstakere dels står overfor ulike arbeidsmiljøforhold. Det er flere forhold som kan virke inn på aldersfordelingen i de ulike næringene. Krav til utdanning og erfaring gjør at flere av de som starter yrkeskarrieren i relativt ung alder, får sin første jobb innenfor manuelt eller ufaglært arbeid. Næringer hvor det stilles større krav til forkunnskaper, gir eldre yrkesaktive et fortrinn. Strenge fysiske krav kan derimot gjøre at unge og spreke arbeidssøkere blir foretrukket fremfor eldre, og det kan få følger for både rekrutteringen til og avgangen fra næringen. 

Selv om arbeidsmiljøet i Norge karakteriseres som godt og er blitt bedre på de fleste norske arbeidsplasser, er det fortsatt forskjeller mellom næringer, yrker og utdanningsgrupper som kan omtales som sosiale ulikheter i arbeidsmiljøet. Arbeidstakere med kortere utdanning har ofte mer belastende arbeid, blant annet i form av tungt fysisk arbeid og belastende arbeidsstillinger, de er oftere utsatt for fysiske faktorer som støy og vibrasjoner, og de er oftere i kontakt med ulike kjemikalier på arbeidsplassen. Også størrelsen på virksomheten og hvor mange som jobber der, kan ha innvirkning på arbeidsforholdene og på aktiviteten i det forebyggende arbeidet.