Eksporter graf

Om grafen

Figurene viser informasjon om sammensetningen i NOAs yrkesgrupper

Yrke er en viktig overordnet arbeidsmiljøindikator som er nært knyttet til arbeidsoppgaver, arbeidsinnhold og arbeidsoperasjoner. Samtidig er det også slik at yrkesgrupper varierer med hensyn til mange andre dimensjoner som kan ha betydning for de utfordringene man står overfor.

I hele yrkesbefolkningen er det omtrent like mange kvinner og menn, men kjønnsfordelingen er ujevn i mer enn halvparten av yrkesgruppene. Om vi ser på aldersfordelingen, er det andelen unge (17–24 år) som varierer mest mellom yrkesgruppene: fra 0 til 44 prosent. I hele yrkesbefolkningen er andelen i denne aldersgruppen 11 prosent. Likeledes ser vi en klar sammenheng mellom utdanningsnivå og yrke.

En overvekt av de yrkesaktive jobber i bedrifter med færre enn 50 ansatte (57 %). Om lag 5 prosent jobber i virksomheter med én sysselsatt, og i alt 22 prosent jobber i virksomheter med færre enn ti ansatte. Nærmere 22 prosent er ansatt i bedrifter med 200 ansatte eller flere. Blant sysselsatte i primærnæringsyrkene, og blant kunstnere og frisører finner vi en høy andel som jobber i enkeltmannsforetak.

Arbeidsmiljørelevans

Kjønns-, alders- og utdanningssammensetningen i en yrkesgruppe kan ha betydning for hvilke arbeidshelseutfordringer man står overfor i en gitt yrkesgruppe 

Kjønnsdelingen i arbeidslivet gjør at menn og kvinner gjerne må takle ulike arbeidsmiljøutfordringer avhengig av yrke og hvilke arbeidsoppgaver de utfører. Det er også stadig flere unge kvinner som venter med å få barn til de er ferdig med utdanningen. Dette fører til at en krevende fase i arbeidslivet faller sammen med en travel småbarnsfase i mange unge familier. Forsøket på å forene arbeidslivets krav og familielivets plikter kan dermed bli en ekstra utfordring.

Alder har betydning for arbeidshelse, men ulik aldersfordeling mellom yrker gjør også at unge og eldre arbeidstakere dels står overfor ulike arbeidsmiljøforhold. Det er flere forhold som kan virke inn på aldersfordelingen i de ulike yrkene. Krav til utdanning og erfaring gjør at flere av de som starter yrkeskarrieren i relativt ung alder, får sin første jobb innenfor manuelt eller ufaglært arbeid. Yrker som stiller større krav til forkunnskaper, gir eldre yrkesaktive et fortrinn. Strenge fysiske krav kan derimot gjøre at unge og spreke arbeidssøkere blir foretrukket fremfor eldre, og det kan få følger både for rekrutteringen til yrket og for avgangen fra yrket. 

Selv om arbeidsmiljøet i Norge karakteriseres som godt og er blitt bedre på de fleste norske arbeidsplasser, er det fortsatt forskjeller mellom yrker og utdanningsgrupper som kan omtales som sosiale ulikheter i arbeidsmiljøet. Arbeidstakere med kort utdanning har ofte mer belastende arbeid, blant annet i form av tungt fysisk arbeid og belastende arbeidsstillinger, de er oftere utsatt for fysiske faktorer som støy og vibrasjoner, og de er oftere i kontakt med ulike kjemikalier på arbeidsplassen. Også størrelsen på virksomheten og hvor mange som jobber der, kan ha innvirkning på arbeidsforholdene og på aktiviteten i det forebyggende arbeidet.