Eksporter graf

Om grafen

Figurene viser andelen yrkesaktive som oppgir velfungerende AMU

Flertallet av norske yrkesaktive i bedrifter med arbeidsmiljøutvalg (AMU) mener at ordningen fungerer godt, og ytterst få oppgir at ordningen fungerer dårlig.

Andelen yrkesaktive som oppgir et velfungerende AMU varierer i liten grad etter virksomhetsstørrelse og ansettelsesform. Laveste andel som oppgir et velfungerende AMU finnes i statlig sektor. Andelen som oppgir et velfungerende AMU varierer etter næring og yrke. Laveste andel finnes i næringen sykehustjenester og yrkene sykepleier og lege o.l.

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø: Har bedriften arbeidsmiljøutvalg eller andre utvalg som tar seg av arbeidsmiljøspørsmål? Hvor godt synes du dette fungerer på din arbeidsplass?

Arbeidsmiljørelevans

Forebyggende arbeid har i de senere årene fått stadig større oppmerksomhet og betydning. Formålet er å utvikle tiltak som kan redusere de faktorene i arbeidsmiljøet som medvirker til sykdom, skader og dødelighet.

Arbeidsmiljøloven stiller krav til systematisk HMS-arbeid i virksomhetene, og dette arbeidet forutsetter et godt samarbeid mellom ledelsen og de ansatte. Dette innebærer at de ansatte skal delta både som enkeltindivider, og kollektivt gjennom verneombud, tillitsvalgte og arbeidsmiljøutvalg. Arbeidsmiljøutvalgets oppgave er å virke for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved blant annet å bidra aktivt i planleggingen og oppfølgingen av virksomhetens systematiske HMS-arbeid.

Arbeidsmiljøloven § 7-1 stiller krav om arbeidsmiljøutvalg  i virksomheter som jevnlig sysselsetter minst 50 arbeidstakere. Utvalget skal være representert av arbeidsgiveren, arbeidstakerne og bedriftshelsetjenesten. Arbeidsmiljøutvalg skal opprettes også i virksomhet med mellom 20 og 50 arbeidstakere, når en av partene ved virksomheten krever det. Der arbeidsforholdene tilsier det, kan Arbeidstilsynet bestemme at det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg i virksomhet med færre enn 50 arbeidstakere. Hvilke oppgaver arbeidsmiljøutvalget har er definert i loven jf. §7-2