Vennligst vent...Om grafen

Fakta om arbeidsmiljøutvalg

37 prosent av alle sysselsatte oppgir i 2019 at de har et AMU som fungerer godt på sin arbeidsplass. Andelen som oppgir dette har variert lite siden 2013.

Andelen som har et AMU de synes fungerer godt variererer betydelig etter yrke og næring. Yrkes- og næringsgruppene hvor færrest oppgir å ha et AMU som fungerer godt består ofte av små virksomheter hvor arbeidsmiljøloven ikke setter krav til at man må ha AMU. 

 

Tips til å lese figurene

Bruk musepekeren i figuren for å se tallverdier.

Bytt mellom fanene i det grå feltet over figurens overskrift.

Se tips til hvordan du kan lese og laste ned figurene, finne ditt yrke og andre brukertips.

Arbeidsmiljørelevans

Forebyggende arbeidsmiljøarbeid handler om å skape trygge arbeidsforhold og et godt arbeidsmiljø som fremmer helse, jobbtilfredshet og motivasjon, gjennom å styrke forekomsten av beskyttende faktorer og redusere forekomsten av risikofaktorer i arbeidsmiljøet

Arbeidsmiljølovens krav til systematisk HMS-arbeid i virksomhetene forutsetter et utstrakt samarbeid mellom ledelsen og de ansatte. Dette innebærer at de ansatte skal delta både som enkeltindivider, og kollektivt gjennom verneombud, tillitsvalgte og arbeidsmiljøutvalg. Arbeidsmiljø-utvalgets oppgave er å virke for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved blant annet å bidra aktivt i planleggingen og oppfølgingen av virksomhetens systematiske HMS-arbeid. Samarbeidet er nærmere beskrevet i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning (FOML). 

Totalt oppgir om lag tre av fire som jobber i virksomheter med femti sysselsatte eller flere, oppgir at det er et AMU i virksomheten. I virksomheter med færre en femti ansatte er denne andelen fire av ti. Blant dem som har et arbeidsmiljøutvalg, er andelen som oppgir at dette fungerer godt, nokså lik (henholdsvis 66 og 65 %) (LKU-A 2019).

Arbeidsmiljøloven § 7-1 stiller krav om arbeidsmiljøutvalg i virksomheter som jevnlig sysselsetter minst 50 arbeidstakere. Utvalget skal være representert av arbeidsgiveren, arbeidstakerne og bedriftshelsetjenesten. Arbeidsmiljøutvalg skal opprettes også i virksomheter med mellom 20 og 50 arbeidstakere, når en av partene ved virksomheten krever det. Der arbeidsforholdene tilsier det, kan Arbeidstilsynet bestemme at det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg i en virksomhet med færre enn 50 arbeidstakere. Hvilke oppgaver arbeidsmiljøutvalget har er definert i loven jf. §7-2.