Eksporter graf

Om grafen

Figurene viser andelen virksomheter med BHT og andelen sysselsatte i slike virksomheter som har hatt kontakt med tjenesten siste år

Andelen virksomheter med bedrifthelsetjeneste (BHT) har vært stabil på i underkant av 60 prosent i perioden 2000-2016. I 2016 hadde 1 av 3 yrkesaktive i virksomheter med BHT kontakt med tjenesten. Årsakene til kontakt med tjenesten var:

  • helsekontroll av alle ansatte
  • kartlegging av arbeidsmiljø
  • helseundersøkelse av utsatte grupper
  • tilrettelegging av arbeid og tilrettelegging ved sykefravær
  • undervisning/opplæring
  • konsultasjon ved sykdom/sykemelding

I en av tre tilfeller var kontakten knyttet til helsekontroll av alle ansatte i virksomheten. I henholdsvis 16 og 11 prosent av tilfellene var kontakten knyttet til arbeidsmiljøkartlegginger og helseundersøkelser av utsatte grupper.

Blant yrkesaktive i virksomheter med et BHT-tilbud, varierer andelen som har hatt kontakt med BHT siste år etter yrke og næring. Høyest andeler finnes i typiske yrker innenfor næringene byggevirksomhet, kraft-/vannforsyning/avløp/renovasjon, jord-/skogbruk/fiske/akvakultur og anleggsvirksomhet.

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø: Har virksomheten bedriftshelsetjeneste? Har du hatt kontakt med noen av dem som arbeider i bedriftshelsetjenesten siste 12 måneder?

Arbeidsmiljørelevans

Bedriftshelsetjenesten er en fagkyndig og rådgivende tjeneste som skal bistå arbeidsgiver og arbeidstaker med å forebygge sykdommer, skader og psykiske belastninger på arbeidsplassen

Bedriftshelsetjenesten skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål, og på grunnlag av faglige vurderinger informere om risikofaktorer på arbeidsplassen. Arbeidsmiljøloven § 3-3 stiller krav til at arbeidsgiver knytter en godkjent bedrifthelsetjeneste til virksomheten dersom risikoforholdene i virksomheten tilsier det. Arbeidsgivers vurdering skal utgå fra det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i virksomheten. Enkelte virksomheter er i næringer kjennetegnet av et arbeidsmiljø med betydelig risiko for sykdommer, skader og psykiske belastninger. Alle virksomheter innenfor disse næringene er i forskrift pålagt å knytte til seg en godkjent bedriftshelsetjeneste (forskrift om organisering, ledelse og medvirkning). Det er Arbeidstilsynet som godkjenner bedrifthelsetjenester. En godkjent bedrifthelsetjeneste er kjennetegnet av sitt forebyggende arbeidsmiljøarbeid, og har verne- og helsepersonell med kompetanse på arbeidsmiljø.

Nylig har en uavhengig regjeringsoppnevnt ekspertgruppe gjennomgått og vurdert om bedrifthelsetjenesteordningen fungerer etter hensikten. Ekspertgruppens vurderinger kan leses i rapporten:  Hva bør skje med BHT? - En fremtidsrettet bedrifthelsetjeneste med fokus på kjerneoppgaver.

Litteratur

Molander et. al. Hva bør skje med BHT? - En fremtidsrettet bedriftshelsetjeneste med fokus på kjerneoppgaver. Rapport fra en uavhengig ekspertgruppe, Oslo: Arbeids- og sosialdepartementet, 2018.