Vennligst vent...Om grafen

Fakta om bedriftshelsetjeneste

56 prosent av alle sysselsatte oppgir i 2019 at de jobber i en virksomhet som har BHT eller kjøper slike tjenester utenfra. Andelen som oppgir at de ikke har BHT eller ikke vet om de har BHT har variert lite siden år 2000.

Andelen som har BHT eller kjøper bedriftshelsetjenester utenfra variererer betydelig etter yrke og næring. Yrkesgruppene hvor færrest oppgir å ha BHT består ofte av små virksomheter. 

 

Tips til å lese figurene

Bruk musepekeren i figuren for å se tallverdier.

Bytt mellom fanene i det grå feltet over figurens overskrift.

Se tips til hvordan du kan lese og laste ned figurene, finne ditt yrke og andre brukertips.

 

Arbeidsmiljørelevans

Bedriftshelsetjenesten er en fagkyndig og rådgivende tjeneste som skal bistå arbeidsgiver og arbeidstaker med å forebygge sykdommer, skader og psykiske belastninger på arbeidsplassen

Bedriftshelsetjenesten skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål, og på grunnlag av faglige vurderinger informere om risikofaktorer på arbeidsplassen. Arbeidsmiljøloven § 3-3 stiller krav til at arbeidsgiver knytter en godkjent bedriftshelsetjeneste til virksomheten dersom risikoforholdene i virksomheten tilsier det. Arbeidsgivers vurdering skal utgå fra det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i virksomheten. Enkelte virksomheter er i næringer kjennetegnet av et arbeidsmiljø med betydelig risiko for sykdommer, skader eller psykiske belastninger, og er pålagt å knytte seg til en godkjent bedriftshelsetjeneste (FOML). Dette gjelder i dag ca. 50 næringer og 95 000 virksomheter. Det omfatter ca. 1,6 millioner arbeidstakere og utgjør i underkant av 60 prosent av arbeidstakerne i Norge (Oslo Economics, 2018). Ca. tre av fire av de virksomhetene som har plikt til å ha bedriftshelsetjeneste, oppfyller dette kravet.

Det er Arbeidstilsynet som godkjenner bedriftshelsetjenester. En godkjent bedriftshelsetjeneste skal samlet sett være i stand til å gi en helhetlig, tverrfaglig og forebyggende bistand.  Bedriftshelsetjenestens faglige personale må utgjøre minimum tre årsverk og ha kompetanse innenfor kompetanseområdene arbeidsmedisin/arbeidshelse, yrkeshygiene, ergonomi, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø og systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. 

En uavhengig regjeringsoppnevnt ekspertgruppe gjennomgikk og vurderte i 2018 om bedriftshelsetjenesteordningen fungerer etter hensikten. Ekspertgruppens vurderinger kan leses i rapporten: Hva bør skje med BHT? - En fremtidsrettet bedriftshelsetjeneste med fokus på kjerneoppgaver. En ekspertgrupper har i etterkant av dette vurdert hvordan lovverk, tilsyn og godkjenningsordning kan utbedres for at bedriftshelsetjenesten kan fungere hensiktsmessig (se rapport).  I juni 2021 ble det lagt frem et høringsnotat med forslag om endringer i regelverket angående utbygging av bedriftshelsetjenester og hvilke oppgaver de skal bistå virksomheter med. Formålet med endringene er en mer målrettet og effektiv, og dermed også enklere bedriftshelsetjenesteordning. 

Litteratur

Arbeids- og sosialdepartementet. Forslag om tiltak for en forenklet og mer målrettet bedriftshelsetjenesteordning. Høringsnotat, 2021