Eksporter graf

Om grafen

Figurene viser prosentandelen ansatte med medlemskap i fagforening

Levekårsundersøkelsen i 2016 viser at 55 prosent av alle arbeidstakere oppgir fagforenigsmedlemskap. Det tilsvarer 1,3 millioner arbeidstakere. Til sammenligning oppga 57 prosent medlemskap i en fagforening i 2003.

Andelen fagorganiserte er lavest blant arbeidstakere i aldersgruppen 17 til 24 år, og blant arbeidstakere med utdanning på grunnskolenivå. Det er en høyere andel kvinner enn menn som er organisert (61 mot 50 prosent). 

Arbeidstakere i offentlig sektor har en høyere organisasjonsgrad enn i privat sektor. Ser vi på næring ligger forsvar/sikkerhet/utenrikssaker (offentlig), administrasjon/trygd (offentlig), sykehustjenester og undervisning på topp, mens bilverksteder/motorvognhandel, overnatting/servering, varehandel og foretningsmessig tjenesteyting ellers nederst på listen når det gjelder organiseringssgrad. 

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø: Er du medlem i en fagforening eller i en arbeidstakerorganisasjon?

 

Arbeidsmiljørelevans

De siste årene har forebyggende arbeid fått stadig større betydning og oppmerksomhet, og målet er å utvikle tiltak som kan redusere de arbeidsmiljøfaktorene som medvirker til sykdom, skader og dødelighet.

Arbeidsmiljølovens krav til systematisk HMS-arbeid i virksomhetene forutsetter et utstrakt samarbeid mellom ledelsen og de ansatte. Dette innebærer at de ansatte skal delta både som enkeltindivider, og kollektivt gjennom verneombud, tillitsvalgte og arbeidsmiljøutvalg.

Fagbevegelsen i Norge har tradisjonelt hatt et sterkt engasjement når det gjelder HMS og arbeidsmiljø, både på sentralt og lokalt nivå. Tillitsvalgte og lokale fagforeninger har gjennom hoved- og tariffavtalen samt arbeidsmiljøloven både rettigheter og plikter knyttet til å sørge for at virksomhetene følger opp ulike bestemmelser som er nedfelt i lov og avtaler. I et forebyggingsperspektiv antar vi at høy organisasjonsgrad og tilstedeværelse av lokalt tillitsvalgtapparat på arbeidsplassen vil kunne virke positivt inn på virksomhetens HMS-arbeid og arbeidsmiljøet generelt.

Samarbeid om helse- og sikkerhetsspørsmål mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner har lange tradisjoner i Norge. Ordningene med både verneombud og arbeidsmiljøutvalg kan spores tilbake til de første hovedavtalene mellom LO og NAF (NHO) på 1930-tallet. Et velfungerende partssamarbeid om det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet kommer også til uttrykk i dag, blant annet gjennom samarbeidet om avtalen om et inkluderende arbeidsliv, HMS-charteret for en skadefri bygge- og anleggsnæring og trepartssamarbeidet mot arbeidsmiljøkriminalitet.

Unge yrkesaktive er sjeldnere organisert enn eldre. Aldersforskjellene kan i noen grad forklares ved at de unge oftere befinner seg i en type ansettelsesforhold der organisasjonsgraden er lav (kort ansiennitet, midlertidig ansettelse, deltidsarbeid osv.). Dessuten er unge yrkesaktive overrepresentert i bransjer der organisasjonsgraden generelt er lav, blant annet innen deler av privat tjenesteyting.

Litteratur

Nergaard, K., E. Barth og H. Dale-Olsen. Lavere organisasjonsgrad, et spørsmål om nykommere?. Søkelys på arbeidslivet 2015; 32 (1-2): 91-110
Nergaard K. Fagorganisering i Norden. Status og utviklingstrekk. Fafo-notat:2010:25, 2010