Om grafen

Arbeidsmiljørelevans

Tabellen oppsummer resultatene fra flere vitenskapelige publikasjoner hvor STAMI, basert på nasjonale overvåkingsdata, har gjort beregninger av hvor stor andel helseplager, sykdom og skader i den norske yrkespopulasjonen som kan tilskrives ugunstige faktorer i arbeidsmiljøet. Til tross for at det alltid vil være en usikkerhet knyttet til slike beregninger, er dette et viktig grunnlag når vi skal prioritere hvilke arbeidsfaktorer de praktiske forebyggende tiltakene bør rettes mot.

Primærforebygging innebærer å fjerne en faktor som er årsak til et bestemt helseproblem. Opplæring som informerer om risikoforholdene på arbeidsplassen, er et viktig tiltak. Tiltakene tar utgangspunkt i konkret kunnskap om risikofaktorer som forårsaker sykdommen. Myndighetenes rolle i primærforebyggingen er å gi veiledning eller forby eller erstatte sykdomsfremkallende eksponeringer på arbeidsplassen.

Kunnskap om akkurat hvilke arbeidsfaktorer som påvirker helsen, trivselen, arbeidsevnen og arbeidsdeltakelsen, forteller oss hvilke faktorer vi bør konsentrere oss om når vi skal iverksette praktiske tiltak. Samtidig er det viktig at vi på nasjonalt nivå har god oversikt over hvor utbredt de ulike arbeidsfaktorene er, hvordan disse varierer over tid, og i hvilke yrker og næringer man finner de arbeidstakerne som er mest utsatt. For å velge ut innsatsområder er det viktig å ta hensyn til både arbeidsmiljøeksponeringens omfang (hvor mange som rammes), alvorlighetsgrad (hvor alvorlige helsekonsekvensene er) og tilskrivbarheten (hvor stor betydning arbeidsmiljøforhold har).

Oversikt over NOA-publikasjoner