Eksporter graf Om grafen

Om grafen

Figurene viser hvem som ikke har eller ikke vet om de har arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Arbeidsmiljøloven § 7-1 stiller krav om arbeidsmiljøutvalg  i virksomheter som jevnlig sysselsetter minst 50 arbeidstakere. Arbeidsmiljøutvalg skal opprettes også i virksomhet med mellom 20 og 50 arbeidstakere, når en av partene ved virksomheten krever det. Der arbeidsforholdene tilsier det, kan Arbeidstilsynet bestemme at det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg i virksomhet med færre enn 50 arbeidstakere.

I virksomheter med mer enn 50 sysselsatte er det 24 prosent som oppgir at de ikke har eller ikke vet om de har arbeidsmiljøutvalg. Tilsvarende andel i virksomheter med mindre enn 50 sysselsatte er 59 prosent. Ser vi på ansettelsesform, finnes den høyeste andelen som oppgir å ikke ha eller å ikke vite om de har arbeidsmiljøutvalg blant midlertidige ansatte. Andelen som oppgir å ikke ha eller å ikke vite varierer avhengig av yrke. Høyest andel finnes i næringen overnatting/servering og i servitøryrker.

Arbeidsmiljørelevans

Forebyggende arbeid har i de senere årene fått stadig større oppmerksomhet og betydning. Formålet er å utvikle tiltak som kan redusere de faktorene i arbeidsmiljøet som medvirker til sykdom, skader og dødelighet.

Arbeidsmiljøloven stiller krav til systematisk HMS-arbeid i virksomhetene, og dette arbeidet forutsetter et godt samarbeid mellom ledelsen og de ansatte. Dette innebærer at de ansatte skal delta både som enkeltindivider, og kollektivt gjennom verneombud, tillitsvalgte og arbeidsmiljøutvalg. Arbeidsmiljøutvalgets oppgave er å virke for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved blant annet å bidra aktivt i planleggingen og oppfølgingen av virksomhetens systematiske HMS-arbeid.

Arbeidsmiljøloven § 7-1 stiller krav om arbeidsmiljøutvalg  i virksomheter som jevnlig sysselsetter minst 50 arbeidstakere. Utvalget skal være representert av arbeidsgiveren, arbeidstakerne og bedriftshelsetjenesten. Arbeidsmiljøutvalg skal opprettes også i virksomhet med mellom 20 og 50 arbeidstakere, når en av partene ved virksomheten krever det. Der arbeidsforholdene tilsier det, kan Arbeidstilsynet bestemme at det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg i virksomhet med færre enn 50 arbeidstakere. Hvilke oppgaver arbeidsmiljøutvalget har er definert i loven jf. §7-2