Eksporter graf Om grafen

Om grafen

Figurene viser de som ikke har eller ikke vet om de har verneombud

Det er et krav i arbeidsmiljøloven at virksomheter velger en representant som skal ivareta arbeidstakernes rettigheter i saker som angår arbeidsmiljøet. I virksomheter med færre enn 10 ansatte kan partene avtale en annen ordning.

I virksomheter med mer enn 10 ansatte er det 11 prosent som oppgir at de ikke har eller ikke vet om de har verneombud. Tilsvarende tall for virksomheter med færre enn 10 ansatte er 49 prosent. Andelen som oppgir å ikke vite/ikke ha verneombud varierer betydelig etter næring og yrke. Høyest andel som oppgir å ikke vite eller å ikke ha verneombud finnes i servitøryrker og i næringen overnatting/servering.

Spørsmål som er stilt i stilt i LKU arbeidsmiljø: Har virksomheten verneombud, dvs. en som tar opp arbeidsmiljøspørsmål på vegne av alle ansatte?

Arbeidsmiljørelevans

Forebyggende arbeid har i de senere årene fått stadig større oppmerksomhet og betydning. Formålet er å utvikle tiltak som kan redusere de faktorene i arbeidsmiljøet som medvirker til sykdom, skader og dødelighet.

Arbeidsmiljøloven stiller krav til systematisk HMS-arbeid i virksomhetene, og dette arbeidet forutsetter et godt samarbeid mellom ledelsen og de ansatte. Dette innebærer at de ansatte skal delta både som enkeltindivider, og kollektivt gjennom verneombud, tillitsvalgte og arbeidsmiljøutvalg.

Alle arbeidsplasser skal i henhold til Arbeidsmiljøloven § 6-1 i utgangspunktet ha verneombud som skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. I virksomheter med færre enn 10 ansatte kan partene avtale en annen ordning.

Verneombudet skal særlig påse:

  • At maskiner, tekniske innretninger, kjemiske stoffer og arbeidsprosesser ikke utsetter arbeidstakerne for fare
  • At verneinnretninger og personlig verneutstyr er til stede i passende antall, at det er lett tilgjengelig og i forsvarlig stand
  • At arbeidstakerne får den nødvendige instruksjon, øvelse og opplæring
  • At arbeidet ellers er tilrettelagt slik at arbeidstakerne kan utføre arbeidet på helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte
  • At meldinger om arbeidsulykker mv. i henhold til Arbeidsmiljølovens § 5-2 blir sendt