Eksporter graf

Om grafen

Figurene viser andelen som rapporterer om kritikkverdige forhold og varsling

LKU 2016 viser at 15 prosent av alle arbeidstakere oppgir at de i løpet av de siste 12 månedene har lagt merke til kritikkverdige forhold på arbeidsplassen som de mener burde vært stoppet.

Blant dem som la merke til kritikkverdige forhold, varslet 3 av 4 om forholdene. Det tilsvarer 280 000 arbeidstakere. 

58 prosent av mennene som varslet og 41 prosent av kvinnene som varslet oppga at de kritikkverdige forholdene ble bedre.

Flest arbeidstakere oppgir å ha lagt merke til kritikkverdige forhold innenfor næringene helse- og sosialtjenester, sjøfart og luftfart, forsvar/sikkerhet/utenrikssaker og overnatting/servering. Andelen yrkesaktive som varsler om kritikkverdige forhold, varierer også avhengig av yrke. Høye andeler finnes innenfor typiske yrker i næringen helse- og sosialtjenester.

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø: Har du i løpet av de siste 12 måneder vært vitne til, oppdaget eller opplevd kritikkverdige forhold på arbeidsplassen som burde være
stoppet? Varslet du fra om noe av de kritikkverdige forholdene til noen som du
mente kunne stoppe det?

Arbeidsmiljørelevans

Arbeidsmiljøloven sikrer arbeidstakere og innleide rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. 

Kritikkverdige forhold kan være arbeidsforhold som er i strid med lover og regler, virksomhetens retningslinjer og en alminnelig oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt. Dersom forholdene tilsier det eller virksomheten har minst fem ansatte, så plikter arbeidsgiver å utarbeide rutiner og retningslinjer for varsling i samarbeid med de ansatte (aml § 2 A-3). Les mer om varsling på Arbeidstilsynets hjemmesider: varsling.

Forskning fra Fafo har vist hvor viktig det er å etablere varslingsrutiner i virksomhetene [Trygstad og Ødegård 2016]. Funnene viser at ansatte i virksomheter med etablerte varslingsrutiner i større grad varsler og i større grad får endret kritikkverdige forhold. I tillegg blir de i mindre grad gjenstand for gjengjeldelser. Forskningen viser at det hyppigst blir varslet om destruktiv ledelse, mobbing og trakassering, brudd på etiske retningslinjer og forhold som kan medføre fare for liv eller helse. 

Litteratur

Trygstad et. al. Varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv. Fafo-rapport 2016:33, Oslo: FAFO, 2016.
Arbeids- og sosialdepartementet. Varsling - verdier og vern. NOU 2018:6, Oslo: Arbeids- og sosialdepartementet, 2018.