Vennligst vent...Om grafen

Fakta om verneombud

54 prosent av alle sysselsatte oppgir i 2019 at de har verneombud som fungerer godt på sin arbeidsplass. Andelen som oppgir dette har variert lite siden 2013.

Andelen som har et et verneombud som de synes fungerer godt variererer betydelig etter yrke og næring. Yrkes- og næringsgruppene hvor færrest oppgir å ha et verneombud som fungerer godt består ofte av små virksomheter med få ansatte. 

 

Tips til å lese figurene

Bruk musepekeren i figuren for å se tallverdier.

Bytt mellom fanene i det grå feltet over figurens overskrift.

Se tips til hvordan du kan lese og laste ned figurene, finne ditt yrke og andre brukertips.

Arbeidsmiljørelevans

Forebyggende arbeidsmiljøarbeid handler om å skape trygge arbeidsforhold og et godt arbeidsmiljø som fremmer helse, jobbtilfredshet og motivasjon, gjennom å styrke forekomsten av beskyttende faktorer og redusere forekomsten av risikofaktorer i arbeidsmiljøet

Verneombudbestemmelsene hjemler virksomheters plikt til å velge en representant som skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet, og som har rett til å stanse arbeidet hvis arbeidsmiljøet blir vurdert å utgjøre en umiddelbar fare for liv eller helse. Alle arbeidsplasser skal i henhold til Arbeidsmiljøloven § 6-1 i utgangspunktet ha verneombud som skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Arbeidsgiver og arbeidstakerne kan imidlertid avtale en annen ordning hvis virksomheten har færre enn 10 ansatte. Organisering av rollen er nærmere beskrevet i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning (FOML).

Totalt oppgir ni av ti som jobber i virksomheter med ti eller flere ansatte oppgir at de har et verneombud. I virksomheter med færre enn ti ansatte er denne andelen fem av ti. Blant dem som har verneombud er andelen som oppgir at verneombudet fungerer godt er nokså lik (henholdsvis 66 og 64 %) (LKU-A 2019). 

Arbeidsmiljølovens krav til systematisk HMS-arbeid i virksomhetene forutsetter et utstrakt samarbeid mellom ledelsen og de ansatte. Dette innebærer at de ansatte skal delta både som enkeltindivider, og kollektivt gjennom verneombud, tillitsvalgte og arbeidsmiljøutvalg. Verneombudet skal virke for gjennomføringen av arbeidsmiljølovens målsettinger og ellers utføre sine oppgaver etter arbeidsmiljølovens § 6-2.  

Verneombudet skal særlig påse:

- at maskiner, tekniske innretninger, kjemiske stoffer og arbeidsprosesser ikke utsetter arbeidstakerne for fare

- at verneinnretninger og personlig verneutstyr er til stede i passende antall, at det er lett tilgjengelig og i forsvarlig stand

- at arbeidstakerne får den nødvendige instruksjon, øvelse og opplæring

- at arbeidet ellers er tilrettelagt slik at arbeidstakerne kan utføre arbeidet på helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte

- at meldinger om arbeidsulykker mv. i henhold til Arbeidsmiljølovens § 5-2 blir sendt