Eksporter graf

Om grafen

Figurene viser andelen yrkesaktive som oppgir et velfungerende verneombud

Fire av fem yrkesaktive oppgir at virksomheten de jobber i har verneombud. Av de som har verneombud, oppgir 67 prosent at verneombudet fungerer godt eller svært godt.

Andelen yrkesaktive som oppgir et velfungerende verneombud varierer i liten grad etter sektor, virksomhetsstørrelse og arbeidstidsordning. Fast ansatte oppgir imidlertid i større grad enn midlertidige ansatte et velfungerende verneombud (68 mot 61 prosent). Andelen som oppgir et velfungerende verneombud varierer etter næring og yrke. Laveste andeler (55-60 %) finnes i næringene admisinstrasjon/trygd (offentlig), finans/forsikring, pleie-/og omsorgstjenester i institusjon, sykehustjenester, informasjon/kommunikasjon og kultur/underholdning/sport.

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø: Har virksomheten verneombud, dvs. en som tar opp arbeidsmiljøspørsmål på vegne av alle ansatte? Hvor godt synes du dette fungerer på din arbeidsplass?

 

Arbeidsmiljørelevans

Forebyggende arbeid har i de senere årene fått stadig større oppmerksomhet og betydning. Formålet er å utvikle tiltak som kan redusere de faktorene i arbeidsmiljøet som medvirker til sykdom, skader og dødelighet.

Arbeidsmiljøloven stiller krav til systematisk HMS-arbeid i virksomhetene, og dette arbeidet forutsetter et godt samarbeid mellom ledelsen og de ansatte. Dette innebærer at de ansatte skal delta både som enkeltindivider, og kollektivt gjennom verneombud, tillitsvalgte og arbeidsmiljøutvalg.

Alle arbeidsplasser skal i henhold til Arbeidsmiljøloven § 6-1 i utgangspunktet ha verneombud som skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.

Verneombudet skal særlig påse:

  1. At maskiner, tekniske innretninger, kjemiske stoffer og arbeidsprosesser ikke utsetter arbeidstakerne for fare
  2. At verneinnretninger og personlig verneutstyr er til stede i passende antall, at det er lett tilgjengelig og i forsvarlig stand
  3. At arbeidstakerne får den nødvendige instruksjon, øvelse og opplæring
  4. At arbeidet ellers er tilrettelagt slik at arbeidstakerne kan utføre arbeidet på helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte
  5. At meldinger om arbeidsulykker mv. i henhold til Arbeidsmiljølovens § 5-2 blir sendt