Eksporter graf

Om grafen

NOAs næringsgruppeinndeling

NOA opererer med to ulike næringsinndelinger som grovt sett gir en form for bransjeinndeling. Inndelingen i 17 næringsgrupper følger i hovedsak hovedgrupper i Norsk standard for næringsgruppering (SN2007). I de fleste figurer både i Faktaboken og på noa.stami.no har vi imidlertid benyttet en mer detaljert inndeling i 26 næringsgrupper for framstillinger av data fra Levekårsundersøkelsen (LKU). Tallene i høyre kolonne viser antall yrkesaktive respondenter som er inkludert i datamaterialet fra LKU 2016. Vær obs på at vi kun viser koder og næringer på 3 av 5 siffer i SN2007.

Hvordan bruke tabellen

I tabellen er NOA-næringsgruppene, med noen unntak, sortert slik næringsstandarden er bygget opp. Hvis du vil se hvilke næringer som inngår i en NOA-næringsgruppe, kan du bla deg nedover i tabellen eller du kan krysse av for de NOA-næringsgruppen du vil se på i det oransje feltet øverst til venstre i tabellen. NB! Ved å fjerne avkrysningen på (All), fjerner du alle næringsgrupper. Krysser du av for den igjen, velger du alle næringsgrupper.

Hvis du ønsker å finne ut hvilken NOA-næringsgruppe en mer detaljert næring inngår i, går du til det oransje søkefeltet øverst til høyre; "Næring (SN2007)". Fjern avkrysningen på (All) og skriv inn en næring i det hvite feltet som kommer opp og kryss av for ønskede treff. Hvis du skriver inn "institusjon" under fanebladet "Næringsgrupper (17), vil du få informasjon om at det inngår i NOA-næringsgruppen "Helse-/sosialtjenester" mens dersom du søker under fanebladet "Næringsgrupper (26), vil du få informasjon om at det inngår i NOA-næringsgruppen "Pleie-/omsorgtjenester i institusjon".

Arbeidsmiljørelevans

Norsk standard for næringsgruppering (SN2007) bygger på EUs tilsvarende standard (NACE Rev.2) som er regulert i en egen rådsforordning, og beregnet for bruk i offisiell norsk statistikk. SN2007 er en hierarkisk 5-sifret standard som danner grunnlag for koding av enheter i SSBs Bedrifts- og foretaksregister og i Enhetsregisteret i Brønnøysund-registrene etter viktigste aktivitet. STAMI, NOA får kun utlevert 3-sifret næringskode for Levekårsundersøkelsen arbeidsmiljø.

Det kan være verdt å merke seg følgende for inndelingen i NOAs 26 næringsgrupper:

- Bygge- og anleggsvirksomhet er splittet i anleggsvirksomhet og byggevirksomhet. Byggevirksomhet inkluderer spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet. Gruvedrift er slått sammen med anleggsdrift på grunn av for få respondenter/yrkesaktive til å kunne rapporteres alene.

- Helse- og sosialtjenester er splittet i 4 undergrupper: Sykehustjenester, lege/tannlege/andre helsetjenester, pleie-/omsorgstjenester i institusjon og sosiale omsorgstjenster uten botilbud.

- Offentlig administrasjon/forsvar/trygd er splittet i administrasjon/trygd og forsvar/sikkerhet/utenrikssaker.

- Varehandel/reparasjon av motorvogner er splittet i bilverksteder/motorvognhandel og varehandel uten motorvogner.

- Næringsmiddelindustri er tatt ut som egen gruppe fra industri.

- Transport og lagring er oppdelt i landtransport/lagring/post og sjøfart/luftfart.