Eksporter graf Om grafen

Om grafen

NOAs yrkesgruppeinndeling

Basert på Standard for yrkesklassifisering (STYRK-08) har NOA utviklet et sett av 47 yrkesgrupper. Tabellen viser en oversikt over hvilke yrker og yrkeskoder fra standarden som inngår i NOAs yrkesgrupper (til venstre). Tallene i høyre kolonne viser antall yrkesaktive respondenter som er inkludert i datamaterialet fra LKU 2016.

Data fra Norsk pasientregister (NPR), Register for arbeidsrelatert sykdom (RAS) og Pasientutredningsregisteret benytter en eldre versjon av STYRK og yrkesgruppene og yrkesbetegnelsene kan variere noe fra denne oversikten.

Hvordan bruke tabellen

NOA-yrkesgruppene er sortert alfabetisk. Hvis du vil se hvilke yrker som inngår i en NOA-yrkesgruppe, kan du bla deg nedover i tabellen eller du kan krysse av for de yrkene du vil se på i det oransje feltet øverst til venstre i tabellen. NB! Ved å fjerne avkrysningen på (All), fjerner du alle yrkesgrupper. Krysser du av for den igjen, velger du alle yrkesgrupper.

Hvis du ønsker å finne ut hvilken NOA-yrkesgruppe et bestemt yrke inngår i, går du til det oransje søkefeltet øverst til høyre; "Yrker (STYRK08)". Fjern avkrysningen på (All) og skriv inn yrkestittel i det hvite feltet som kommer opp og kryss av ønskede treff. Hvis du skriver inn "psykolog", vil du få informasjon om at det er 44 psykologer i datautvalget i LKU2016 og at yrket inngår i NOA-yrkesgruppen "Lege o.l.".

Arbeidsmiljørelevans

Standard for yrkesklassifisering - STYRK-08

Standard for yrkesklassifiseringen er basert på den internasjonale standarden for yrkesklassifisering som ILO vedtok i 2008 (International Standard Classification of Occupations – ISCO-08). Den norske standarden er gitt kortnavnet STYRK-08 og erstatter STYRK (STandard for YRkesKlassifisering) som var basert på den tidligere utgaven av den internasjonale standarden fra 1988. Standard for yrkesklassifisering er for bruk i statistikk, men anvendes også innen arbeidsformidling og yrkesrettledning. Arbeidet med den norske standarden har vært organisert gjennom en arbeidsgruppe med deltakere fra SSB og NAV.

Arbeidsoppgaver som er karakterisert ved mange likhetstrekk danner et yrke. Yrkesgruppering vil si at en grupperer sammen ensartete arbeidsoppgaver, og at en legger mindre vekt på utdanning, yrkesstatus (lønnstaker/selvstendig) eller næring. Standarden er bygget opp hierarkisk ved hjelp av en firesifret kode.