Om grafen

Figuren viser ikke oppdaterte tall. Nye data blir publisert høsten 2021.

Arbeidsmiljørelevans

Arbeidsmiljøloven sikrer arbeidstakere og innleide rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. 

Kritikkverdige forhold kan være arbeidsforhold som er i strid med lover og regler, virksomhetens retningslinjer og en alminnelig oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt. Dersom forholdene tilsier det eller virksomheten har minst fem ansatte, så plikter arbeidsgiver å utarbeide rutiner og retningslinjer for varsling i samarbeid med de ansatte (aml § 2 A-3). Les mer om varsling på Arbeidstilsynets hjemmesider: varsling.

Forskning fra Fafo har vist hvor viktig det er å etablere varslingsrutiner i virksomhetene [Trygstad og Ødegård 2016]. Funnene viser at ansatte i virksomheter med etablerte varslingsrutiner i større grad varsler og i større grad får endret kritikkverdige forhold. I tillegg blir de i mindre grad gjenstand for gjengjeldelser. Forskningen viser at det hyppigst blir varslet om destruktiv ledelse, mobbing og trakassering, brudd på etiske retningslinjer og forhold som kan medføre fare for liv eller helse. 

Litteratur

Trygstad et. al. Varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv. Fafo-rapport 2016:33, Oslo: FAFO, 2016.
Arbeids- og sosialdepartementet. Varsling - verdier og vern. NOU 2018:6, Oslo: Arbeids- og sosialdepartementet, 2018.