Her presenteres data om viktige bakgrunnsvariabler i overvåking av arbeidsmiljø og -helse, herunder sysselsettingsstatistikk, næringsutvikling, yrkessammensetning og funksjonshemmedes yrkesdeltakelse.