Her presenteres data om viktige bakgrunnsvariabler i overvåking av arbeidsmiljø og -helse, herunder sysselsettingsstatistikk, næringsutvikling og yrkessammensetning.