Vennligst vent...Om grafen

Hvordan finne informasjon i tabellene

Tabellene viser en oversikt over NOAs fordeling av sysselsatte i 47 yrkesgrupper og 29 næringsgrupper.

Du kan bruke søkefeltene over tabellen til å søke i NOAs grupperinger for å minimere listen, eller søke i detaljerte yrker og næringer for å finne hvilken NOA-gruppe de tilhører.  

For å komme tilbake til full søkeliste, kan du enten oppdatere siden i nettleseren din eller velge (All) øverst i søkefeltene.

Informasjon om antall sysselsatte i næringer eller antall lønnstakere i yrker kan hentes fra SSB, statistikkbanken.

 

Tips til å lese tabellen

Bytt mellom fanene i det grå feltet over figurens overskrift.

Trykk på knappen «Oppdater» under figuren dersom tabellen låser seg under søk.

Se tips til hvordan du kan finne ditt yrke eller næring, laste ned tabellen og andre brukertips.

Arbeidsmiljørelevans

NOA yrkesgrupper

Statistisk sentralbyrå og Arbeids- og velferdsetaten (NAV) har utviklet en norsk standard for yrkesklassifisering (STYRK-08) til statistikkformål, og som bygger på en internasjonal standard fra International Labour Organization (ISCO 08). Yrkeskodene i den norske standarden bestemmes av arbeidsoppgaver, dvs. at yrkeskoden tilsvarer konkrete arbeidsoppgaver som utføres (ikke utdanningsnivå eller stillingstype). Standarden er bygget opp hierarkisk ved hjelp av en firesifret kode.

For overvåkingsformål har vi gruppert yrkene (NOA yrkesgrupper) for å få en mer ensartet inndeling av yrkene (totalt 47). Noen av NOAs yrkesgrupper er satt sammen av kun én eller to yrkeskoder (fra standarden), men for de fleste NOA-yrkesgruppene har vi vært nødt til å samle flere yrkeskoder i en gruppe for å oppnå et tilstrekkelig antall respondenter slik at man kan presentere robuste tall. En slik gruppering vil innebære bruk av skjønn, men målet har vært å gruppere yrkene slik at gruppene i størst mulig grad fremstår som ensartete med tanke på arbeidets innhold og arbeidsmiljøeksponeringer. I noen sammenhenger ville det vært ønskelig å utarbeide statistikk på mer spesifikke yrker eller gruppere yrkene på en annen måte. Dette vil i mange tilfeller ikke la seg gjøre på grunn av for få respondenter innenfor spesifikke yrkesgrupper (f.eks. tannpleiere og betongarbeidere).

 

NOA næringsgrupper

Næringsklassifiseringer (og yrkesklassifiseringer) brukes i overvåkingsarbeidet og i epidemiologiske studier for å klassifisere personer med tanke på eksponeringer i arbeidet (en form for indikator for eksponering), for å kartlegge risiko i ulike næringer eller for å studere sammenhenger mellom arbeidsmiljøeksponering og helseutfall.

NOAs næringsgrupperinger bygger på en nasjonal standard for næringsgruppering (SN2007). Grunnlaget for denne standarden er EUs standard NACE Rev.2 (Statistical Classification of Economic Activities in the European Community, Eurostat), og som koder enheter etter viktigste aktivitet i SSBs bedrifts- og foretaksregister og for enheter i Enhetsregisteret. SN2007- standarden er en av de viktigste innenfor økonomisk statistikk og gjør det mulig å sammenlikne og analysere statistiske opplysninger nasjonalt og internasjonalt og over tid. Denne standarden er derfor ikke primært utviklet til bruk i overvåkingsarbeid eller epidemiologiske studier.