Vennligst vent...



Om grafen

Fakta om luftveisplager

5 prosent oppgir i 2019 at at de har opplevd luftveisplager i form av tetthet eller piping i brystet den siste måneden. 1 prosent oppgir arbeidsrelaterte plager. 

Andelen som oppgir luftveisplager er redusert siden år 2000, fra 10 prosent til 5 prosent. Arbeidsrelaterte plager har i samme periode endret seg fra 2 prosent til 1 prosent. 

Andelen med luftveisplager totalt varierer opp til 13 prosent mellom ulike yrker. 

 

Tips til å lese figurene

Bruk musepekeren i figuren for å se tallverdier.

Bytt mellom fanene i det grå feltet over figurens overskrift.

Lys blå viser andel som oppgir plagen totalt.

Mørk blå viser andel som oppgir at plagene er arbeidsrelatert.

Se tips til hvordan du kan lese og laste ned figurene, finne ditt yrke og andre brukertips.

Arbeidsmiljørelevans

Årsakene til luftveisplager er mange, men for noen av tilfellene kan innånding av forurensninger fra arbeidsluften være en medvirkende faktor

Luftveissymptomer og -sykdommer er utbredt i befolkningen, i alle livets faser. Forbigående øvre luftveisinfeksjoner er den hyppigste årsaken til sykefravær med egenmelding (Haukenes 2008) og en vanlig årsak til sykefravær av kortere varighet. Alvorligere luftveislidelser, som kols og astma, kan bli godkjent som yrkessykdommer. Symptomer som hoste, tetthet og piping i brystet kan være en del av bildet ved begge disse tilstandene (Kart et al 2014, Vandenplas et al 2005). Både astma og kols er såkalte obstruktive lungesykdommer, det vil si sykdommer som medfører en forsnevring av luftveiene slik at luftstrømmens hastighet begrenses. Dette kan i noen tilfeller være sterkt invalidiserende og føre til frafall fra arbeidslivet og redusert livskvalitet.

Innånding av støv og gass på arbeidsplassen kan være en medvirkende årsak til luftveisplager og -sykdom, men også eksponering på fritiden, røyking samt arvelig disposisjon har betydning. Plagene kan etter lengre tids eksponering utvikle seg til kroniske luftveissykdommer. En studie basert på LKU-A-paneldata viste at om lag 20 prosent av tilfellene med luftveisplager blant sysselsatte menn kunne tilskrives eksponering for mineralstøv, organisk støv eller metallstøv/-røyk. Tobakksrøyking spiller også en viktig rolle, og studien viste at røyking og yrkeseksponering forsterker hverandres effekt (Tynes et al 2018).

Litteratur

Fell, A.K.M. et al. Arbeidsrelatert kols. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 2158-2163
Humerfelt, S. et al. Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS): Forekomst, diagnostikk og behandling. Indremedisineren 2014; 6: 22-25
Leira, H.L.. Kols - ikke bare hos røykere. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 1756-1757
Aasen, T.O. et al. Arbeidsrelatert astma – diagnostikk og oppfølging. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 1955-1959
Eduard, W.. Risikofaktorer for astma og allergi i landbruket. Allergi i praksis 2009; 11: 42-45