Eksporter graf

Om grafen

Figurene viser forekomst av psykisk utmattelse etter arbeid

LKU 2016 viser at nær 19 prosent av alle yrkesaktive oppgir at de er psykisk utmattet etter arbeid én gang i uka eller mer. Det tilsvarer 490 000 yrkesaktive. Andelen som oppgir psykisk utmattelse, har økt med 2 prosentpoeng siden 2009. Psykisk utmattelse er mer utbredt blant kvinner enn menn (henholdsvis 22 % og 16 %), og både blant kvinner og menn er psykisk utmattelse mest utbredt blant yrkesaktive i aldersgruppen 25–34 år med universitets- eller høyskoleutdanning.

Psykisk utmattelse varierer etter yrke, fra 8 prosent blant renholdere til 33 prosent blant leger o.l. Andelen med psykisk utmattelse er lavest blant yrkesaktive innenfor typiske manuelle yrker i næringene bygge-/anleggsvirksomhet, industri, utvinning av råolje/naturgass og jordbruk/skogbruk/fiske, mens andelen er høyest blant yrkesaktive kjennetegnet ved relasjonelt arbeid i næringene undervisning, helse-/sosialtjenester og informasjon/kommunikasjon.

Spørsmål stilt i LKU-A 2016: Hender det at du føler deg psykisk utmattet når du kommer hjem fra arbeid?

Arbeidsmiljørelevans

Høye krav, høy arbeidsbelastning, lav selvbestemmelse, lav belønning og jobbusikkerhet er faktorer i arbeidssituasjonen som har vist seg å gi økt risiko for psykisk utmattelse, mens sosial støtte og organisatorisk rettferdighet synes å beskytte mot psykisk utmattelse

Utbrenthet brukes ofte for å betegne en stressreaksjon som oppstår over tid grunnet vedvarende eksponering for ugunstige psykososiale faktorer på jobb. Reaksjonen er særlig kjennetegnet ved psykisk utmattelse, det vil si en opplevelse av at ens emosjonelle og fysiske ressurser er utarmet. Denne utmattelsen kan komme til uttrykk som tretthet og slitenhet på og etter jobb, hodepine og muskelsmerter, endret søvnmønster og appetitt, tap av arbeidsglede og fremmedgjøring av jobbaktiviteter. Opprinnelig ble betegnelsen brukt på yrkesaktive med relasjonelt arbeid (arbeid med kunder/klienter/pasienter), som på grunn av vedvarende eksponering for stressfaktorer kjennetegnet ved slikt arbeid, ikke lenger mestret arbeidsoppgavene sine. Senere studier viser at psykisk utmattelse også kan ramme yrkesaktive med andre arbeidsoppgaver.

Litteratur

Cordes & Dougherty. A Review and an Integration of Research on Job Burnout. Academy of Management Review 1993; 18 (4): 1