Eksporter graf

Om grafen

Figurene viser forekomst av mesoteliom (brysthinnekreft) i Norge

I Kreftregisteret er det registrert om lag 2400 tilfeller av mesoteliom i perioden 1953–2016, og om lag 8 av 10 av disse tilfellene gjelder menn. I 2016 ble det registrert 61 nye tilfeller blant menn og 14 blant kvinner. Det har lenge vært forventet en reduksjon av denne krefttypen på grunn av asbestforbudet som ble innført for over 30 år siden, og nå kan det se ut som nedgangen er påbegynt.

Ser vi på insidensrater* per 100 000 personår etter aldersgruppe og kjønn ser det ut til at raten startet å avta for en tid tilbake (før/rundt årtusenskiftet) for aldersgruppene 45-54 år og 55-66 år (mest tydelig blant menn). Insidensen er klart høyest for menn i aldersgruppen 67 år eller eldre, og mange av disse har trolig vært i arbeid før asbestforbudet kom. Toppen ser nå ut til å være nådd også for denne gruppen. På grunn av svært få tilfeller for personer under 45 år er insidensratene for disse ikke vist.

*Insidensrater, se faneblad "Om datakilden"

Arbeidsmiljørelevans

Eksponering for asbestfibre kan gi mesoteliom

Inhalasjon av asbestfibre/asbeststøv kan føre til lungesykdommer som asbestose, lungekreft, mesoteliom og pleuraplakk. Mesoteliom er en sjelden kreftform i hinnen rundt lungene, og den eneste kjente risikofaktor for å utvikle dette er asbest, Ulvestad B, 2003. Dersom all arbeidsrelatert eksponering for asbest hadde vært unngått, er det beregnet at 70 prosent av tilfellene av mesoteliom kunne vært avverget, Dreyer, 1997. Latenstiden kan være opp i 30-40 år, så tilfellene vi ser i dag, skyldes eksponering langt tilbake i tid.

Asbest er et naturlig mineral som foreligger i fiberform. Det har en rekke gode egenskaper som gjør at det blant annet har blitt brukt i isolasjonsmateriale rundt rør, i kjeler, i utvendige og innvendig bygningsmaterialer, i ventilasjonskanaler, som lydisolasjon og brannisolasjon, i gulvbelegg og i lim. Asbest har vært i brukt i Norge fra 1800-tallet, men importen økte kraftig etter andre verdenskrig med en topp på 70-tallet. På denne tiden var det en norsk eternittfabrikk som produserte eternittplater laget av asbestfibre blandet med sement. I rapporten Yrke og kreft - forskning for forebygging er det en beskrivelse av epidemiologiske studier om asbesteksponerte i Norge. På slutten av 70-tallet begynte reguleringer av bruk av asbestholdig materialer, og i løpet av midten av 80-tallet kom forbudet mot all bruk og håndtering av asbest og asbestholdig materiale.

Tradisjonelt har arbeidere i industri der asbest har vært brukt blitt hardest rammet av mesoteliom. Høy forekomst er også observert hos arbeidere i bygningsindustrien (eternittplater), i smelteverksindustrien (isolasjon), sjøfolk og fiskere (maskinrom), og i bilverksteder (bremsebånd). I dag kan man i hovedsak komme i kontakt med asbest ved rivning av eldre bygg og installasjoner, reparasjon og vedlikehold av maskiner og utstyr, samt håndtering av asbestholdig avfall. Slikt arbeid skal kun utføres av arbeidstakere og virksomheter med spesiell opplæring og tillatelse til å utføre slikt arbeid. Arbeidsgiver skal også sørge for at disse arbeiderne gjennomgår helseundersøkelse av lunger og luftveier.

STAMI skal utføre målinger av asbest ved brann og ved riving av asbestholdige materialer i et prosjekt som skal gå i perioden 2018-2021.

Litteratur

Kjærheim K et al. Yrke og kreft - forskning for forebygging, Epidemiologiske studier om yrkesrelatert kreft ved Kreftregisteret 1970-2016. Special issue for Cancer in Norway 2015, Oslo: Kreftregisteret, 2016.
Eggen T et al. Yrke og kreft i Norge. STAMI-rapport/Nr 3, Oslo: STAMI, 2010.
Ulvestad B et al. Incidence trends of mesothelioma in Norway, 1965–1999. Int J Cancer 2003; 107(1): 94-8
Dreyer L et al. Avoidable cancers in the Nordic countries. Occupation. APMIS Suppl. 1997; 76: 68-79
Plato N, Martinsen JI, Sparén P, Hillerdal G, Weiderpass E. Occupation and mesothelioma in Sweden. Updated incidence for men and women up to 27 years after asbestos ban. Epidemiol Health 2016; 20;38.e2016039: eCollection 2016