Vennligst vent...Om grafen

Fakta om sykefravær blant gravide

Sykefraværsprosenten for gravide kvinner i alderen 20-44 år er i gjennomsnitt for perioden 2017-2019 på om lag 20 prosent. For ikke-gravide kvinner i samme alder er verdien om lag 5 prosent. 

Ser man på trenden de siste årene (2016−2019), har det vært en jevn økning i sykefraværet for gravide - fra om lag 18 til om lag 21 prosent. Til sammenlikning har sykefraværet blant ikke-gravide kvinner i samme alder vært tilnærmet uendret i perioden.

Sykefraværsprosenten for gravide varierer fra 10 til 28 prosent mellom yrker. 

 

 

Arbeidsmiljørelevans

Sykefravær blant gravide kan brukes som en indikator på graden av tilrettelegging på arbeidsplassen

Arbeidsgiver skal ha rutiner for risikovurdering og tilrettelegging der mor og det kommende barnet kan bli utsatt for skadelig eksponering. Dette kan være visse kjemiske og biologiske eksponeringer, men også mye tungt arbeid og skift-/nattarbeid kan utgjøre en helserisiko. Nærmeste leder og den gravide bør så tidlig som mulig diskutere dette. Det er bedre å finne fram til praktiske og konkrete løsninger som gjør at den gravide i størst mulig grad kan fortsette i arbeidet hun kjenner, enn å organisere full omplassering eller permisjon med svangerskapspenger.

Sykefravær under svangerskap er en viktig forklaring på at kvinner har noe høyere sykefravær enn menn. I aldersgruppen 20−39 år forklarer dette fraværet 38 prosent av kjønnsforskjellen (Helde, I. et al 2016). De ulike delene av svangerskapet har også forskjellige utfordringer og krever ulike tilnærminger. I første del av svangerskapet er ofte kvalme den mest utbredte plagen, og det ufødte barnet er spesielt sårbart for kjemiske påvirkninger. I siste del av svangerskapet er utfordringene knyttet til at barnet vokser i størrelse, og det blir tyngre å utføre fysisk arbeid. Dette krever andre former for tilrettelegging av arbeidet.

Litteratur

Almlid, K. et al. Arbeid for helse. Sykefravær og utstøting i helse- og omsorgssektoren. NOU 2010:13, Oslo: Departementenes servicesenter, 2010.
Størdal, I.M.. Utviklingen i sykefraværet blant gravide fra 1985 og frem til i dag. Prosjektoppgave, Oslo: Universitetet i Oslo, 2012.