Eksporter graf Om grafen

Om grafen

Figuren viser sykefravær mot slutten av graviditeten, sammenlignet med ikke-gravide

Gravide i tredje trimester (siste tredjedel av svangerskapet) er sammenliknet med ikke-gravide kvinner. Vi har begrenset oss til kvinner i alderen 20-39 år, og figuren viser gjennomsnittlig sykefraværsprosent i 2015 for disse to gruppene.

I denne aldersgruppen var den gjennomsnittlige sykefraværsprosenten for gravide i tredje trimester 26 prosent, mens den var om lag 5 prosent for ikke-gravide kvinner.

Høyest sykefraværsprosent i graviditeten finner vi i yrkesgruppene renholder, elektriker o.l., næringsmiddeloperatør, kokk/kjøkkenassistent, mekaniker, butikkmedarbeider og servitør. Når vi sammenlikner gravide og ikke-gravide, finner vi størst forskjell i sykefraværet i flere av de samme gruppene, det vil si renholder, servitør, butikkmedarbeider, kokk/kjøkkenassistent og næringsmiddeloperatør, noe som kan tyde på at det er utfordrende å tilrettelegge for disse yrkesgruppene.

Arbeidsmiljørelevans

Sykefravær under svangerskapet kan brukes som en indikator på graden av tilrettelegging på arbeidsplassen, og det gjelder særlig for sykefravær under svangerskapets siste del.

Arbeidsgiver skal ha rutiner for risikovurdering og tilrettelegging der mor og det kommende barnet kan bli utsatt for skadelig eksponering. Dette kan være visse kjemiske og biologiske eksponeringer, men også mye tungt arbeid og skift- og nattarbeid kan utgjøre en helserisiko. Nærmeste leder og den gravide bør så tidlig som mulig diskutere dette. Det er bedre å finne fram til praktiske og konkrete løsninger som gjør at den gravide i størst mulig grad kan fortsette i arbeidet hun kjenner, enn å organisere full omplassering eller permisjon med svangerskapspenger.

Gravide norske kvinner har generelt et høyt sykefravær, også i et internasjonalt perspektiv (Truong et al 2017). Sykefravær under svangerskap er en viktig forklaring på at kvinner har noe høyere sykefravær enn menn, og 24 prosent av kjønnsforskjellen i sykefravær skyldes fravær under graviditeten. I aldersgruppen 20–39 år forklarer dette fraværet nær 40 prosent av kjønnsforskjellen (Helde & Nossen 2016). Yngre gravide har høyere sykefravær enn eldre gravide. En årsak til dette er at yngre gravide i større grad jobber i yrker med generelt høyt sykefravær. Eksempler på slike yrkesgrupper er barne- og ungdomsarbeidere, pleie- og omsorgsarbeidere og butikkmedarbeidere.

 

Litteratur

Truong BT, Lupattelli A, Kristensen P, Nordeng H. Sick leave and medication use in pregnancy: a European web-based study. BMJ Open 2017; 7: e014934
Helde I, Nossen JP. Sykefravær blant gravide 2001-2014. Arbeid og velferd 2016; 12: 121-134
Dørheim S, Bjorvatn B, Eberhard-Gran M.. Sick leave during pregnancy: a longitudinal study of rates and risk factors in a Norwegian population.. BJOG 2012; 20(5) doi: 10.1111/1471-0528.12035. Epub 2012 Nov 7.: 521-30