Eksporter graf Om grafen

Om grafen

Figuren viser andelen arbeidstakere med langtidsfravær som ikke er tilbake i jobb ett år senere

Blant de som hadde langtidsfravær (definert som mer enn 13 ukers varighet) i 2015, var vel 20 prosent ute av arbeid ett år senere.

Ser vi på tallene for kvinner og menn hver for seg, viser det seg at andelen som ikke er tilbake i jobb, er noe høyere blant menn enn kvinner (henholdsvis 25 og 18 %). Andelen varierer noe fra yrke til yrke. For begge kjønn er andelen som ikke er tilbake i arbeid, samlet sett størst i yrkesgruppen skipsbefal/flyger, fulgt av servitøryrker, lager-/transportmedarbeider, kokk/kjøkkenassistent, metallarbeider og operatør industri.

I motsatt ende av skalaen finner vi i hovedsak helse- og sosialyrker (unntatt pleie- og
omsorgsarbeider), lederyrker og yrker med høye utdanningskrav, det vil si yrker hvor det er vanskeligere å erstatte medarbeiderne. Andelen som ikke er tilbake, er aller minst i yrkene fysioterapeut, sykepleier og førskolelærer.

Arbeidsmiljørelevans

Vi vet at jo lenger et sykefravær varer, desto mindre sannsynlig er det at personen vil vende tilbake til arbeidslivet

Langtidsfravær kan knyttes til både oppbrukte sykepengerettigheter, uføretrygd og arbeidsledighet. Andelen langtidssykmeldte som ikke kommer tilbake i arbeid, kan brukes som en indikator på avgang fra status som yrkesaktiv. De som ikke er i arbeid, fordeler seg på blant annet arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og arbeidsledighet.

Utviklingen for denne indikatoren har vært gunstig den siste perioden. I 2008 var 25 prosent ute av jobb, og i 2012 var 27 prosent ute av jobb etter ett år. Den siste verdien på vel 20 prosent betyr at det de siste årene har vært en reduksjon i andelen som er ute av arbeid ett år etter langtidsfravær. Forskning viser at ulike jobbeksponeringer har stor betydning for langtidssykefraværet (Foss et al 2011).

NAV har en rekke virkemidler som kan bidra til at sykmeldte arbeidstakere og personer med redusert funksjonsevne kan komme (tilbake) i arbeid. Arbeidsgiver har hovedansvaret for tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte, mens NAVs virkemidler og tiltak kan bidra til å støtte opp under denne innsatsen på arbeidsplassen. Virkemidler er ikke bare av økonomisk art. Det kan også være behov for oppfølging og kompetanse fra fagpersoner, og noen av virkemidlene består av faglig hjelp og veiledning.

 

Litteratur

Brinchmann B, Mykletun A. Vil individuell jobbstøtte gi færre uføre?. Tidsskrift for norsk psykologforening 2012; 49: 1236-1239