Vennligst vent...Om grafen

Fakta om å stå i jobb til pensjonsalder

Om lag 14 prosent av ansatte i aldersgruppen 50-66 år i 2019 vurderer at de ikke vil orke eller være friske nok til å stå i jobb frem til pensjonsalder.  

Prosentandelen som oppgir dette er noe høyere for kvinner enn for menn, henholdsvis 17 og 12 prosent, og er klart mest utbredt blant ansatte med kortere utdanningslengde.

Andelen varierer mellom yrker og høyest andel som vurderer at de ikke kan stå i arbeid til pensjonsalder finner vi blant renholdere med 33 prosent og grunnskolelærere og kundeserviceyrker begge på 32 prosent.

 

Tips til å lese figuren

Bruk musepekeren i figuren for å se tallverdier.

Bytt mellom fanene i det grå feltet over figurens overskrift.

Se tips til hvordan du kan lese og laste ned figurene, finne ditt yrke og andre brukertips.

Arbeidsmiljørelevans

Avgjørelsen om å pensjonere seg eller fortsette å arbeide er sammensatt og ofte et resultat av en rekke faktorer. Arbeidsmiljøforhold har vist seg å være av betydning for å kunne stå i arbeid til pensjonsalder

Sysselsatte i alderen 55-66 år utgjør 20 prosent av de sysselsatte i Norge, noe som tilsvarer om lag 520 000 personer. Eldre arbeidstakere er en heterogen gruppe, og jobber innenfor en rekke ulike næringer og yrker. Egenvurdert helse, arbeidsevne og avgang fra yrkeslivet varierer mellom næringer og yrker. Arbeidsmiljø er en av flere faktorer som påvirker både uførhet og tidligpensjonering for eldre. En økt og forlenget yrkesaktivitet blant dagens 50–67-åringer er en uttalt målsetting.

Ulike arbeidsmiljøfaktorer varierer på tvers av både utdannings- og yrkesgrupper, og har vist seg å ha betydning for både tidlig avgang fra jobb (tidlig pensjonering og uføretrygd) og for valget om og mulighetene til å stå lenger i arbeid (Midtsundstad et al., 2017, Andersen et al., 2021).

Høye fysiske arbeidskrav, høyt arbeidstempo og tidspress, lav jobbkontroll (selvbestemmelse) manglende lederstøtte, arbeidsulykker, helkroppsvibrasjon, mobbing/trakassering, manglende jobbtilfredshet og aldersdiskriminering påvirker tidligpensjonering (Midtsundstad et al., 2017). Når man blir eldre, reduseres muskelstyrken, og ulike helseplager og sykdommer øker med høyere alder. En ubalanse mellom helsetilstand, funksjonsevne og arbeidskravene som stilles i ulike typer jobber, kan føre til tidlig avgang fra enkelte yrker.

Det finnes to motsatte perspektiver på arbeidsdeltakelsen i det øvre alderssegmentet: eldre som en sårbargruppe og eldre som ressurs. Sliterperspektivet, fokuserer på grupper av eldre arbeidstakere med helseproblemer, manglende kompetanse eller annen redusert arbeidsevne, som har særlig behov for tilrettelegging for å kunne jobbe til pensjonsalder og eventuelt lenger. Ressursperspektivet, fokuserer primært på gruppene av eldre arbeidstakerne som har utmerket helse og god kompetanse. Arbeidsplassen anser gjerne denne gruppen som en verdifull og produktiv ressurs, spesielt hvis deres lange erfaring og gode ferdigheter kommer arbeidsplassen til gode. For å forlenge yrkeskarrieren for denne gruppen av arbeidstakere må arbeidsplassen fokusere på trivsel og muligheten for meningsfulle, utfordrende og stimulerende arbeidsoppgaver.

Arbeidsmiljø kan spille en viktig rolle i målsetningen om å redusere frafall. Gjennom kunnskapsbasert og tilpasset arbeidsmiljøarbeid vil en kunne sikre et bærekraftig arbeidsliv som gjør at flest mulig kan jobbe lengst mulig.

Litteratur

Midtsundstad, T., Mehlum, I.S., Hilsen A.I.. The impact of the working environment on work retention of older workers. 09, Oslo: FAFO, 2017.