Vennligst vent...Om grafen

Fakta om innånding av kjemikalier

12 prosent av de sysselsatte oppgir i 2019 at de kan lukte eller puste inn kjemikalier i sin arbeidshverdag. Dette er på omtrent samme nivå som tidligere år.

Blant mekanikere, byggearbeidere, metallarbeidere, bønder/fiskere og operatører innen industri er det over 40 prosent som oppgir eksponering.

 

Tips til å lese figuren

Bruk musepekeren i figuren for å se tallverdier.

Bytt mellom fanene i det grå feltet over figurens overskrift.

Se tips til hvordan du kan lese og laste ned figurene, finne ditt yrke og andre brukertips.

Arbeidsmiljørelevans

Innånding av kjemiske produkter kan forårsake luftveislidelser, nevrologiske skader, ulike kreftformer, reproduksjonsskader eller genetiske skader

Med kjemikalier og kjemiske produkter snakker vi her om stoffer og produkter som klassifiseres og merkes i henhold til CLP-forskriften. Det kan være råvarer og intermediater (mellomprodukt i en kjemisk reaksjon) som benyttes i fremstilling av varer i industrien, eller ferdige kjemiske produkter og rene stoffer som selges over disk.

Noen kjemiske stoffer er helt ufarlige, mens andre kan forårsake helseskader og sykdommer på kort eller lang sikt. Alle farlige kjemiske produkter, både rene stoffer og blandinger, skal klassifiseres og merkes for fysisk fare, helsefare og miljøfare etter kriterier i forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP). Merking på emballasje og informasjon i sikkerhetsdatablader skal sikre at de som håndterer kjemikaliene, får den informasjonen de trenger for å beskytte seg mot helsefare. C&L Inventory-databasen inneholder informasjon om klassifisering og merking av stoffer fra produsenter og importører meldt til ECHA. 

At det lukter kjemikalier betyr ikke nødvendigvis at det er helsefarlige konsentrasjoner i luften. Mangel på lukt betyr heller ikke at luften er fri for kjemiske stoffer. Væsker med høyt damptrykk, for eksempel løsemidler, er flyktige, fordamper lett og kan innåndes. Andre væsker som er mindre flyktige, kan inhaleres dersom de sprayes eller varmes opp. Rengjøringsmidler, lakk og maling er typiske eksempler på produkttyper som lett kan innåndes ved spraying.

Litteratur

Olsen R et al. Rengjøringsmidler i sprayform. STAMI-rapport. Årgang 18, nr 2., Oslo: STAMI, 2017.