Vennligst vent...Om grafen

Fakta om innånding av støv eller røyk fra metaller

3,4 prosent av de sysselsatte oppgir i 2019 at de kan lukte eller puste inn støv eller røyk fra metaller i sin arbeidshverdag. Andelen eksponerte er redusert siden 2006, men uendret siden 2016.

Blant metallarbeidere, mekanikere og byggearbeidere er det over 24 prosent som oppgir eksponering.

 

Tips til å lese figuren

Bruk musepekeren i figuren for å se tallverdier.

Bytt mellom fanene i det grå feltet over figurens overskrift.

Se tips til hvordan du kan lese og laste ned figurene, finne ditt yrke og andre brukertips.

Arbeidsmiljørelevans

Innånding av metallstøv eller metallrøyk kan forårsake ulike sykdommer i luftveiene, lungekreft, nevrologiske skader og er satt i sammenheng med økt risiko for hjerte- og karsykdom

Eksponering for metaller og metallforbindelser skjer for eksempel ved arbeidsoperasjoner som sveising, sandblåsing av metallholdige overflater eller arbeid i industrier hvor man framstiller metaller fra malmer og mineraler. Helserisikoen varierer etter type metall, partikkelstørrelse, hvilken form metallet forekommer i, og i hvilken grad metallet er biotilgjengelig. Biotilgjengelighet dreier seg om den andelen av metallet som er løselig i kroppsvæsker, og som potensielt kan tas opp i kroppen (Berlinger 2008, 2019a, 2019b).

Ved sveising dannes det sveiserøyk og ulike gasser. Hvor mye sveiserøyk som dannes, og hva røyken inneholder, avhenger av sveisemetoden, tilsettingsmaterialet, hva det sveises på, og om metallet er overflatebehandlet (for eksempel maling). Sveiseaerosolen inneholder ulike metaller/grunnstoffer, og mange av disse har kjente helseeffekter. Eksponering for mangan i lave konsentrasjoner kan for eksempel føre til forstyrrelser i det motoriske nervesystemet. Eksponeringsnivået som er nødvendig for å forårsake slike forstyrrelser, er lite kjent (Ellingsen 2015). I tillegg til metallinnholdet i partiklene er fysisk-kjemiske egenskaper viktige ved kartlegging av eksponering for sveiseaerosoler. Eksponering for sveiserøyk er satt i sammenheng med økt risiko for hjerte-kar sykdom (Ibfeldt 2010, Sjögren 2020). Sveiserøyk er av IARC (International Agency for Research on Cancer) klassifisert som sikkert kreftframkallende for mennesker.

I smelteverk framstiller man metaller (og halvmetaller) fra malmer og mineraler. Den eksakte framstillingsmåten avhenger av hvilket metall man framstiller. På grunn av en tradisjonelt god tilgang på elektrisk kraft finnes det mange smelteverk i Norge som produserer blant annet nikkel, mangan, aluminium, jern og silisium. Produksjonen av ulike metaller og legeringer har det til felles at forskjellige luftveisirritanter som partikler, røyk og gasser avgis til arbeidsluften. I en litteraturgjennomgang har man sett på sammenhengen mellom eksponering i smelteverksindustrien og ikke-maligne luftveissykdommer (Søyseth 2013). I de aktuelle studiene er sammenhengen mellom eksponering i den metallproduserende industrien og forekomsten av luftveissymptomer, kols og yrkesrelatert astma beskrevet. Det antas at eksponeringene i den metallproduserende industrien fører til økt fall i lungefunksjon og dermed til utviklingen av kols (Johnsen 2008).

 

 

Litteratur

Honaryar MK et al. Welding fumes and lung cancer: a meta-analysis of case-control and cohort studies. Occup Environ Med. 2019; 76(6): 422-431
IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Welding, Molybdenum Trioxide, and Indium Tin Oxide IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans Volume 118. IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans ; volume 118), Lyon: International Agency for Research on Cancer (IARC), 2018.
Søyseth V et al. Respiratory hazards of metal smelting. Pulmonary Medicine 2013; Volume 19 issue 2: 158-162