Vennligst vent...Om grafen

Fakta om innånding av organisk støv

4,2 prosent av de sysselsatte oppgir i 2019 at de kan lukte eller puste inn organisk støv i sin arbeidshverdag. Andelen eksponerte er halvert siden 2006, men uendret siden 2016.

Blant bønder/fiskere og tømrere er det om lag 30 prosent som oppgir eksponering.

 

Tips til å lese figuren

Bruk musepekeren i figuren for å se tallverdier.

Bytt mellom fanene i det grå feltet over figurens overskrift.

Se tips til hvordan du kan lese og laste ned figurene, finne ditt yrke og andre brukertips.

Arbeidsmiljørelevans

Innånding av organisk støv kan gi irritasjonshoste, neseplager, allergier, astma, lungebetennelser og kroniske lungelidelser

Med organisk støv tenker vi her i hovdesak på ikke-smittsomme biologiske faktorer som omfatter levende og døde bakterier, virus, sporer og fragmenter av sopp og bakterier, pollen og midd og deler av disse som endotoksiner, mykotoksiner, glukaner og liknende, men også fragmenter av trestøv, kornstøv, melstøv og dyrehår. Eksponering kan medføre irritasjon og obstruksjon i luftveiene, høysnue/rhinitt, kols og astma som kan være allergisk og ikke-allergisk betinget. Jordbruk, skogbruk, sagbruk, avløp og renovasjon (kompostering av husholdningsavfall, rensing av avløpsvann) og næringsmiddelindustri (kornsilo, bakerier, skalldyr- og fiskeindustri) er eksempler på næringer hvor slik eksponering er vanlig. For å vurdere helsefaren av organisk støv er det nødvendig å kjenne innholdet av spesifikke biologiske komponenter i det organiske støvet da disse kan gi ulike effekter som kan medføre helseplager og sykdom.

En internasjonal studie har vist at landbruksarbeidere verden rundt har økt risiko for å få luftveisplager, særlig astma og slimproduserende hoste (Fix 2020). Eksponeringen i landbruket varierer med klimaet, produksjonen på gården, graden av mekanisering og bruken av plantevernmidler og gjødsel. Norske studier har vist at bønder som driver med husdyrproduksjon, har høyere forekomst av kols og ikke-allergisk astma enn bønder som kun driver med planteproduksjon (Eduard 2001, 2004, 2009). Eksponering for kornstøv, sopp, bakterier, glukaner, mykotoksiner og endotoksiner er vanlig blant kornbønder og ansatte på kornsiloer og i kraftfôrmøller. Slik eksponering er antatt å ha sammenheng med astma, allergi, bronkitt, allergisk alveolitt, ODTS (organic dust toxic syndrome), kreft, reproduksjonsutfall og nedsatt immunforsvar. Vær- og produksjonsforhold, for eksempel vått og varmt vær og typen korn det jobbes med, er funnet å ha betydning for hva støvet inneholder og eksponeringsgrad (Halstensen 2007, 2013, Straumfors 2015).

Arbeid i bakeri, konditori og kornmøller kan medføre eksponering for melstøv. Melstøv er en kjent årsak til arbeidsrelatert astma. Melstøv inneholder en rekke allergener og slimhinneirritanter, for eksempel proteiner fra mel, enzymer, bakterier og sopp. Oftest starter det som allergisk nesekatarr og etter lengre tid kan noen utvikle astma. Bakeres eksponering for melstøv er kartlagt nasjonalt i flere undersøkelser (Kirkeleit 2017, Storaas 2007a, 2007b).

I en relativt ny studie fra STAMI er eksponeringsforhold ved norske sagbruk, sorterverk og høvleri som prosesserer gran og furu, undersøkt (Straumfors 2020). Sagbruksarbeidere utsettes for organisk støv i form av trestøv, mikroorganismer, harpikssyrer, endotoksiner og damp (monoterpener) fra tømmer og trelast, i hovedsak fra gran og furu (Straumfors 2018, Alfanou 2018). Forskerne fant blant annet at eksponering for inhalerbart støv, soppsporer og endotoksiner tidvis overskred de anbefalte grenseverdiene. Hvilken avdeling man jobbet i, hvilke treslag man håndterte og hvilken årstid det var, hadde betydning for eksponeringen (Straumfors 2020, 2019).

 

Litteratur

Madsen AM et al. Review of biological risks associated with the collection of municipal wastes. Science of The Total Environment 2021; Oct 15: 791:148287
Nordby KC et al. Kjemiske og biologiske arbeidseksponeringer i gjenvinningsindustrien. STAMI-rapport. Årgang 19, nr 1., Oslo: STAMI, 2018.
Straumfors A et al. Eksponering i norske sagbruk. STAMI-rapport Årg. 17, nr. 3, Oslo: STAMI, 2016.
Halstensen A et al. Kornstøveksponering og relaterte helseeffekter i møllebransjen. STAMI-rapport. Årgang 13, nr. 1., Oslo: STAMI, 2012.
The Nordic Expert Group for Criteria Documentation of Health Risks from Chemical and the Dutch Expert Committe on Occupational Safety.. 144. Endotoxins. Arbete och Hälsa 2011;45(4), Gøteborg: Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, 2011.
Eduard W. Risikofaktorer for astma og allergi i landbruket. Allergi i praksis, nr. 1, s. 42-45, 2009
Eduard W. Helserisiko ved støv i landbruket. Allergi i praksis nr. 3, s. 48-51, 2000