Om grafen

Figur H.png

Arbeidsmiljørelevans

Kjemiske stoffer kan være helt ufarlige eller for eksempel giftige, irriterende eller etsende. Antall stoffer som er i omløp, er stort, og mange av disse stoffene produseres, prosesseres eller brukes på norske arbeidsplasser. 

Et CAS-registreringsnummer er et unikt nummer som identifiserer et kjemisk stoff. I CAS-REGISTRY, et av de største registrene over kjemiske stoffer, er det globalt per januar 2021 registrert over 175 millioner unike organiske og uorganiske kjemiske stoffer. Registeret oppdateres daglig med flere tusen nye stoffer. En betydelig del av disse stoffene er ikke kommersielt tilgjengelige.

Kjemikalieregelverket REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) i ECHA (European Chemical Agency) ble vedtatt i EU i 2006 og i Norge i 2008. Det overordnede formålet er å beskytte menneskers helse og miljøet mot de risikoene som er knyttet til farlige kjemikalier, og å bevare og øke konkurranseevnen til industrien i EU. REACH har blant annet som mål å skaffe mer kunnskap om et større antall stoffer, få kjemikalieinformasjonen ut til allmennheten, bedre risikohåndteringen og begrense bruken av de mest skadelige stoffene.

Alle farlige kjemikalier, både rene stoffer og blandinger, skal klassifiseres og merkes for fysisk fare, helsefare og miljøfare etter kriterier i CLP-forskriften. Per januar 2021 er det i overkant av 183 000 unike kjemiske stoffer registrert, klassifisert og merket, og disse er tilgjengelige i databasen C&L Inventory. Det er virksomhetene som framstiller, importerer eller omsetter stoffene som har ansvaret for klassifiseringen og merkingen. Det vil si at stoffene i C&L Inventory kan ha flere ulike klassifiseringer og merkinger avhengig av hva fremstiller, importør eller omsetter har meldt inn. ECHAs RAC (Committee for Risk Assessment) anbefaler nye harmoniserte merkinger og klassifiseringer av stoffer basert på vitenskapelige vurderinger. Det vil si at enkelte stoffer får en bestemt klassifisering og merking som er bindende. De antatt farligste stoffene, for eksempel kreftframkallende, mutagene eller reproduksjonstoksiske stoffer (CMR-stoffer) og luftveissensibiliserende stoffer prioriteres. Det er nå 4617 stoffer som har fått en harmonisert klassifisering og merking.

Før et stoff kan omsettes på markedet i EU/EØS, skal virksomhetene registrere dette stoffet hos det europeiske kjemikaliebyrået ECHA og dokumentere hvordan det kan håndteres på en trygg måte for både helsen og miljøet. I ECHA er det per januar 2021 registrert informasjon om 25 768 stoffer som importeres til eller produseres i EU/EØS i årlige mengder på ett tonn eller mer. Stoffer som gir stor grunn til bekymring, føres opp på kandidatlisten i REACH, som vil si at stoffene er kandidater til videre regulering. Listen oppdateres to ganger årlig, og det er ansvarlige myndigheter i medlemslandene og ECHA som kan foreslå nye stoffer til kandidatlisten. I Norge er Miljødirektoratet sammen med Arbeidstilsynet ansvarlig myndighet. Kandidatlisten inneholder per januar 2021 211 stoffer/stoffgrupper. ECHAs RAC anbefaler om stoffer på kandidatlisten skal reguleres eller begrenses og oppføres på andre lister basert på vitenskapelige vurderinger. Stoffer på kandidatlisten som er i omfattende bruk, og som kan medføre fare for eksponering for mennesker og miljø, kan omfattes av en autorisasjonsordning. Dette er stoffer som virksomhetene skal substituere når alternative stoffer eller teknologier er tilgjengelige. Stoffene er forbudt å bruke med mindre det gis en autorisasjon til virksomheten. Det er nå 54 stoffer/stoffgrupper på listen. Stoffer på kandidatlisten som gir en uakseptabel risiko for helse og/eller miljø, kan omfattes av en restriksjonsordning. Disse stoffene blir da helt eller delvis forbudt. Det er 72 stoffer/stoffgrupper på denne listen.

Produktregisteret holder oversikt over kjemiske produkter som er i omløp i Norge. Virksomheter som utvinner, produserer eller importerer faremerkede kjemikalier til yrkesmessig eller privat bruk i mengder over 100 kilo per år skal deklarere disse til Produktregisteret. I 2018 ble det registrert 15 725 faremerkede kjemiske produkter. Antall registrerte produkt har økt over tid, mens antall unike innholdsstoffer i produktene har vært omtrent på samme nivå i 20 år. I 2018 inngikk 6729 stoffer i produktene. Hvert år registreres det nye stoffer som aldri før har vært registrert. Antall nye stoff har lagt på mellom 200 og 300 per år siden 2007, og i 2017 var antallet 232 nye stoffer.

Grenseverdier er den maksimalt tillatte konsentrasjonen av en forurensning i pustesonen til en arbeidstaker. Grenseverdiene danner grunnlaget for risikovurderinger og tiltak som er nødvendige for å redusere risikoen i virksomhetene. Den norske listen over grenseverdier inneholder 694 grenseverdier. Verdiene gjelder både unike kjemiske stoffer med CAS-nummer og blandinger av disse, for eksempel flere isomere former, men også prosessgenererte forurensninger som kan dannes i arbeidsluften, for eksempel asfaltrøyk, trestøv, organisk støv og sveiserøyk. I perioden 2018−2021 etableres det grenseverdier for åtte nye stoffer/stoffgrupper samtidig som nær 50 grenseverdier justeres og/eller får ny anmerkning. Arbeidstilsynet har ansvar for å utarbeide grunnlagsdokumenter for fastsettelse av nye grenseverdier i Norge og prosessen inkluderer ekspertvurderinger, trepartssamarbeid og høringer. STAMI ved TEAN (Toksikologisk Ekspertgruppe for Administrative Normer) har en viktig rolle i utarbeidelsen av toksikologiske vurderinger i grunnlagsdokumentene. Verdiene settes ut fra helsemessige vurderinger, men i samarbeid med partene i arbeidslivet, kan også tekniske og økonomiske hensyn tas med i betraktningen. Norge er pålagt å implementere grenseverdier fra EU-direktiver. I 2019 overtok ECHAs RAC oppgaven med å anbefale grenseverdier i EU basert på vitenskapelige vurderinger. De siste årene har det vært stor oppmerksomhet på kreft og kreftfare i arbeidslivet, og EU-myndighetene prioriterer arbeidet med å oppdatere bindende grenseverdier for de kreftframkallende stoffene som har flest eksponerte arbeidstakere. Minst 50 stoffer er aktuelle for slik regulering. I løpet av 2021 skal EU ha vedtatt bindende grenseverdier for 30 kreftframkallende stoffer som Norge vil få nye grenseverdier for i løpet av året. Dette inkluderer både nye stoffer på listen og justerte verdier eller anmerkninger. I en rapport fra European Trade Union Institute er det konkludert med at det er behov for å etablere 66 nye grenseverdier for kjemikalier med reproduksjonsskadelige egenskaper, noe som kan bli et nytt fokusområde i dette arbeidet.

 

Litteratur

Wriedt, H. Reprotoxins that should be subject to limit values for workers’ exposure. Report 137, Brussel: European Trade Union Institute (ETUI), 2016.
Wriedt, H. Carcinogens that should be subject to binding limits on workers’ exposure. Report 136, Brussel: European Trade Union Institute (ETUI), 2016.