Eksporter graf Om grafen

Om grafen

Figurene viser andel som oppgir å være utsatt for trekk, tørr luft, dårlig ventilasjon eller andre former for dårlig inneklima i sitt daglige arbeid

I 2016 oppga 26 prosent av alle yrkesaktive at de var utsatt for dårlig inneklima en fjerdedel av arbeidsdagen eller mer. Det tilsvarer 670 000 yrkesaktive. Andelen som oppgir eksponering for dårlig inneklima, har blitt redusert med 14 prosentpoeng i perioden 2000–2016. Av faktorene som inngår i målet dårlig inneklima, er dårlig ventilasjon faktoren som oppgis hyppigst.

Andelen som utsettes for dårlig inneklima, er høyere blant kvinner enn menn og er mest utbredt i næringene helse-/sosialtjenester, offentlig administrasjon/forsvar/trygd, undervisning og industri.

Andelen som oppgir dårlig inneklima, varierer betydelig etter yrke, fra i overkant av 7 prosent til i overkant av 50 prosent. Høyest andel eksponerte finnes blant sykepleiere og i gruppen andre helserelaterte yrker.

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø: Er du i ditt daglige arbeid utsatt for dårlig inneklima i form av trekk, tørr luft, dårlig ventilasjon eller dårlig inneklima ellers?

 

Arbeidsmiljørelevans

De vanligste helsekonsekvensene av dårlig inneklima er hudplager, irriterte slimhinner i øyne og luftveier samt tretthet og hodepine

Innemiljøfaktorer som dårlig ventilasjon, tørr luft og trekk har betydning for trivsel og produktivitet og kan sammen med andre faktorer bidra til sykdommer og plager. Det er et krav i arbeidsmiljølovens § 4-4 at arbeidsplassen skal være utformet slik at arbeidstakerne er sikret et fullt forsvarlig inneklima med luft fri for helseskadelige, sjenerende eller belastende forurensninger. Lov om vern mot tobakkskader § 12 stiller også krav om røykfri luft i arbeidslokaler og møterom. Arbeidsgiver plikter å planlegge, kartlegge og iverksette tiltak slik at kravene til inneklima overholdes (aml § 3-1).

Litteratur

Attramadal et al. Anbefalte faglige normer for inneklima - 2015. Rapport 2015: 1, Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt, 2015.