Eksporter graf

Om grafen

Figurene viser andel som oppgir eksponering for kulde

I 2016 oppga om lag 13 prosent at de var utsatt for kulde en fjerdedel av arbeidsdagen eller mer. Det tilsvarer 350 000 yrkesaktive. Prosentandelen som i perioden 2000–2016 oppgir å være eksponert for kulde har vært stabil.

Kuldeeksponering er mest utbredt i de yngste aldersgruppene, og mer utbredt blant menn enn kvinner og blant yrkesaktive med utdanning på videregående nivå eller lavere.

Kuldeeksponering er mest utbredt i yrkesgrupper som kjennetegnes av utendørsarbeid, som bygg- og anleggsyrker og blant bønder og fiskere.

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø: Er du i ditt daglige arbeid utsatt for kulde, dvs. utendørsarbeid ved vintertid, eller arbeid i kalde rom etc?

Arbeidsmiljørelevans

Arbeid i kalde omgivelser kan representere en helserisiko ved å påvirke den kognitive funksjonsevnen og evnen til å gjennomføre sikre arbeidsoperasjoner

Menneskekroppen tilstreber en konstant kjernetemperatur på tilnærmet 37 °C, hvor hjernen og de indre organene fungerer optimalt. I omgivelser med temperaturer som er høyere eller lavere enn hudtemperaturen, vil kroppen henholdsvis motta og avgi varme. Kroppen tilpasser seg omgivelsestemperaturen ved å produsere varme og ved å regulere varmetapet gjennom svetteproduksjon og blodgjennomstrømming i huden. Når kroppens mekanismer ikke klarer å utlikne omgivelsenes varmetransport til eller fra kroppen, vil kjernetemperaturen henholdsvis stige eller avta. Små endringer i kjernetemperaturen kan gi livstruende tilstander. Kroppens evne til å tilpasse seg temperaturer i omgivelsene er begrenset til et snevert temperaturintervall, men atferdsmessig har vi betydelige tilpasningsevner.

Ekstreme temperaturer i omgivelsene kan gi alvorlige helsekonsekvenser som heteutmattelse, heteslag, frostskader og hypotermi. Men også moderate temperaturer kan representere en helserisiko ved å påvirke den kognitive funksjonsevnen og evnen til å gjennomføre sikre arbeidsoperasjoner.

Litteratur

Ramsey et al. Effects of workplace thermal conditions on safe work behavior. Journal of Safety Research 1983; 14 (3): 105-114