Eksporter graf

Om grafen

Figurene viser andel som oppgir å arbeide i varme omgivelser (ca. 28 °C eller mer)

I 2016 oppga om lag 4 prosent av alle yrkesaktive at de var utsatt for varme en fjerdedel av arbeidsdagen eller mer. Det tilsvarer 110 000 yrkesaktive. Prosentandelen som oppgir eksponering for varme, har blitt redusert med nær 3 prosentpoeng i perioden 2000–2016.

Eksponering for varme er mest utbredt i de yngste aldersgruppene, og mer utbredt blant menn enn kvinner og blant yrkesaktive med utdanning på videregående nivå eller lavere.

Varmeeksponering er mest utbredt i yrker som kjennetegnes av varme omgivelser innendørs, som kokk/kjøkkenassistent og ulike industrioperatører.

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø: Er du i ditt daglige arbeid utsatt for varme, dvs. ca 28 grader eller mer?

Arbeidsmiljørelevans

Arbeid i varme omgivelser kan representere en helserisiko ved å påvirke den kognitive funksjonsevnen og evnen til å gjennomføre sikre arbeidsoperasjoner

Menneskekroppen tilstreber en konstant kjernetemperatur på tilnærmet 37 °C, hvor hjernen og de indre organene fungerer optimalt. I omgivelser med temperaturer som er høyere eller lavere enn hudtemperaturen, vil kroppen henholdsvis motta og avgi varme. Kroppen tilpasser seg omgivelsestemperaturen ved å produsere varme og ved å regulere varmetapet gjennom svetteproduksjon og blodgjennomstrømming i huden. Når kroppens mekanismer ikke klarer å utlikne omgivelsenes varmetransport til eller fra kroppen, vil kjernetemperaturen henholdsvis stige eller avta. Små endringer i kjernetemperaturen kan gi livstruende tilstander. Kroppens evne til å tilpasse seg temperaturer i omgivelsene er begrenset til et snevert temperaturintervall, men atferdsmessig har vi betydelige tilpasningsevner.

Ekstreme temperaturer i omgivelsene kan gi alvorlige helsekonsekvenser som heteutmattelse, heteslag, frostskader og hypotermi. Men også moderate temperaturer kan representere en helserisiko ved å påvirke den kognitive funksjonsevnen og evnen til å gjennomføre sikre arbeidsoperasjoner.

Litteratur

Ramsey et al. Effects of workplace thermal conditions on safe work behavior. Journal of Safety Research 1983; 14 (3): 105-114