Eksporter graf

Om grafen

Figurene viser andelen som jobber skift/turnus

I 2016 jobbet 24 prosent skift/turnus eller annen arbeidstidsordning utenom dagtid (i alt 610 000 personer) viser tall fra LKU. Andelen ansatte som jobber regelmessig utenom ordinær dagtid i sin hovedjobb har ligget ganske stabilt de siste ti årene. Arbeidstid utenom dagtid er noe mer ubredt blant kvinner enn menn, og er mest utbredt i de to yngste aldersgruppene. Arbeid utenom dagtid er utbredt innen helse- og sosialtjenester, transport og lagring samt industri, olje- og gassutvinning og primærnæringene.

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø:  Hvilken arbeidstidsordning har du vanligvis? (Arbeid utenom dagtid = Skift- eller turnusarbeid eller annen arbeidstidsordning)

 

Arbeidsmiljørelevans

Skiftarbeid og nattarbeid er viktige risikofaktorer i dagens arbeidsmiljø. Skiftarbeid har vært diskutert som et folkehelseproblem i over 100 år, men selv i dag er antagelsen om en mulig årsakssammenheng mellom skiftarbeid og de store kroniske sykdommer under debatt. 

En nylig publisert meta-analyse fant støtte for at skift og nattarbeid gir økt risiko for og hjerte- og karrelaterte sykdommer, men tidligere systematiske litteraturgjennomganger har påpekt at resultatene ikke er helt entydige. Flere nyere studier viser også at skiftarbeidere har økt risiko for metabolsk syndrom som er en fellesbetegnelse for en samling av risikofaktorer for hjerte- og karsykdom og diabetes type 2. Skiftarbeidere synes også å ha økt risiko for mage-/tarmplager og –sykdommer og diabetes, men det mangler tilstrekkelig dokumentasjon på at det er nattarbeidet i seg selv som er direkte årsak. Fedme blant skiftarbeidere har vært diskutert som en viktig årsak til at disse arbeidstakerne har økt forekomst av hjerte- og karsykdom og diabetes. Årsakssammenhengen er komplisert, men involverer endret metabolisme(stoffskifte) grunnet døgnrytmeforstyrrelser. Brystkreft er den mest studerte kreftformen, og de fleste studier av nattarbeid og brystkreft viser en økt risiko ved nattarbeid. Nye studier viser økt brystkreftrisiko blant kvinner som har jobbet mange år i skiftordninger med mange netter i strekk. Tidligere har man i enkeltstudier funnet en sammenheng mellom skift-/nattarbeid og kreft i tykktarm, livmorslimhinne og prostata, men det foreligger fortsatt begrenset med dokumentasjon på betydningen av skift og nattarbeid for ulike kreftformer.

Litteratur

Canuto R, Garcez AS, Olinto MT. Metabolic syndrome and shift work: a systematic review. Sleep medicine reviews 2013; 17: 425-31
Knutsson A, Kempe A. Shift work and diabetes--a systematic review. Chronobiology internationa 2014; 31: 1146-51
Knutsson A, Boggild H. Gastrointestinal disorders among shift workers.. Scandinavian journal of work, environment & health 2010; 36: 85-95
Lie et al. Arbeidstid og helse. Oppdatering av en systematisk litteraturstudie. STAMI-rapport nr 1, Oslo: Statens arbeidsmiljøinstitutt, 2014.
Antunes LC, Levandovski R, Dantas G, Caumo W, Hidalgo MP. Obesity and shift work: chronobiological aspects. Nutr Res Rev 2010; 23: 155-68.
Frost P, Kolstad HA, Bonde JP. Shift work and the risk of ischemic heart disease - a systematic review of the epidemiologic evidence.. Scand J Work Environ Health 2009; 35: 163-79