Vennligst vent...Om grafen

Fakta: Informasjon om endringer og framtidsplaner

Om lag 17 prosent av alle ansatte i 2019 opplever at de i liten eller ingen grad får informasjon om viktige beslutninger, endringer og framtidsplaner i virksomheten der de jobber.

Ansatte som rapporterer om manglende informasjon har gått noe ned siste ti-års periode.

Manglende informasjon er mer utbredt i enkelte næringer og yrker.

 

Tips til å lese figuren

Bruk musepekeren i figuren for å se tallverdier.

Bytt mellom fanene i det grå feltet over figurens overskrift.

Se tips til hvordan du kan lese og laste ned figurene, finne ditt yrke og andre brukertips.

Arbeidsmiljørelevans

Informasjon og muligheter til å medvirke i forkant av og under endringsprosessene reduserer usikkerhet

Mange ansatte opplever hyppige endringer i arbeidshverdagen. Endringene kan være et resultat av omorganisering, nedbemanning eller innføring av ny teknologi. De fleste av oss har behov for en viss forutsigbarhet, og dersom vi opplever et plutselig brudd i forventningene på jobb, kan dette utløse stress, usikkerhet og utrygghet. Både rollekonflikter, det vil si motstridende forventninger til hvordan jobben skal utføres, og rolleuklarhet, det vil si uklar informasjon om ansvar og arbeidsmål, kan øke i perioder med større endringsprosesser.

Det foreligger mye forskning som viser at opplevelsen av forutsigbarhet og kontroll er viktige betingelser for å mestre potensielt stressende endringsprosesser og hendelser på en god måte. Et virkemiddel for å forebygge usikkerhet og bekymring er å gi ansatte informasjon og muligheter og ressurser til å medvirke i forkant av og under endringsprosessene, både individuelt og kollektivt. I henhold til arbeidsmiljøloven skal virksomheter som jevnlig sysselsetter minst femti arbeidstakere informere om og drøfte spørsmål av betydning for arbeidstakernes arbeidsforhold med arbeidstakernes tillitsvalgte.

Litteratur

Aronsson G. Dimensions of control as related to work organization, stress, and health. Int J Health Serv 1989; 19: 459-68