Eksporter graf Om grafen

Om grafen

Figurene viser prosentandelen som rapporterer at de i liten eller ingen grad mottar viktig informasjon fra virksomheten de jobber i

Data fra LKU 2016 viser at om lag 18 prosent av alle yrkesaktive, dvs. om lag 420 000 personer opplever at de i liten eller ingen grad får informasjon om viktige beslutninger, endringer og fremtidsplaner i virksomheten der de jobber. I alt 44 prosent opplever at de i høy grad får den informasjonen de trenger. Det er små kjønnsforskjeller, men de yngste yrkesaktive opplever i noe større grad at de ikke får informasjon enn de øvrige. Det er en sammenheng mellom utdanningslengde og i hvilken grad man opplever at man får tilstrekkelig informasjon, og dette varierer også mellom yrker og næringer.

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø: Får du i virksomheten du jobber informasjon om viktige beslutninger, endringer og fremtidsplaner i god tid?

Arbeidsmiljørelevans

I henhold til arbeidsmiljøloven skal virksomheter som jevnlig sysselsetter minst 50 arbeidstakere informere om og drøfte spørsmål av betydning for arbeidstakernes arbeidsforhold med arbeidstakernes tillitsvalgte. 

I et arbeidsmiljøperspektiv kan større endringer sees som kritiske hendelse som kan utløse usikkerhet og utrygghet hos de ansatte. Opplevelsen av usikkerhet kan imidlertid reduseres ved å gi ansatte mulighet og ressurser til å medvirke ved endringer på arbeidsplassen, både individuelt og kollektivt. Det foreligger mye forskning som har dokumentert at opplevelsen av kontroll er en av de viktigste betingelsene for å kunne mestre potensielt stressfulle hendelser på en god måte. De flest av oss har behov for en viss forutsigbarhet, vi behøver informasjon nok til å være rimelig trygge på at vi kan planlegge på litt sikt. Opplever vi et plutselig brudd i forventningene kan dette oppleves som tap av kontroll, og det melder seg ekstra sterke behov for informasjon. 

Litteratur

Aronsson G. Dimensions of control as related to work organization, stress, and health. Int J Health Serv 1989; 19: 459-68