Eksporter graf Om grafen

Om grafen

Figurene viser andelen som opplever jobbusikkerhet

I LKU 2016 svarer om lag 12 prosent, dvs. om lag 320 000 personer, at de opplever jobbusikkerhet. Andelen som opplever jobbusikkerhet i 2016 er noe høyere enn ved målingene i 2009 og 2013, da andelen var om lag 10 prosent.

Opplevelsen av jobbusikkerhet er særlig uttalt i næringen sjøfart og luftfart (45 %) og utvinning av olje og gass (34 %). Også innen industri, informasjon og kommunikasjon, arbeidskraftutleie og landtransport lagring/post er andelen som opplever dette mellom 17 og 20 prosent. Forekomsten er høyere enn ved forrige måling i 2013 da den høyeste observerte andelen var om lag 16 prosent i sjøfart og luftfart. Jobbusikkerhet varierer også mellom yrkesgrupper.

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø: Mener du at du står i fare for å miste arbeidet ditt på grunn av nedlegging, innskrenking eller andre årsaker i løpet av de nærmeste tre årene?

Arbeidsmiljørelevans

Jobbusikkerhet blant de ansatte kan påvirke både virksomheten og den enkelte arbeidstakeren og har betyding for trivsel, organisasjonstilhørighet og for psykisk helse. 

Jobbusikkerhet har tradisjonelt vært knyttet til midlertidig ansatte, deltidsarbeidende og sesongarbeidere. I et arbeidsmarked preget av hyppige omstillingsprosesser i form av tjenesteutsetting, sammenslåinger, nedleggelser og nedbemanninger har jobbusikkerhet blitt et fenomen som favner videre. For mange handler ikke jobbusikkerhet bare om usikkerheten knyttet til nåværende jobb (jobbusikkerhet), men om ansettelsesusikkerhet i videre forstand, dvs. sannsynligheten for å kunne finne en tilsvarende betalt jobb som den man har.

Jobbusikkerhet blant de ansatte kan påvirke både virksomheten og den enkelte arbeidstakeren. Mye forskning har dokumentert en sammenheng mellom jobbusikkerhet og lav jobbtilfredshet, intensjoner om å slutte og lav tillit og følelse av forpliktelse overfor den virksomheten man jobber for. Jobbusikkerhet er også en dokumentert risikofaktor når det gjelder søvnforstyrrelser og psykiske plager.  I en nyere oppfølgingsstudier fra STAMI, basert landsrepresentative levekårsdata fra 2006 og 2009 (SSB), fant man at jobbusikkerhet ga økt risiko for psykiske plager (Johannessen et al. 2013). 

Litteratur

Ferrie et al. Flexible labor markets and employee health. Scand J Work Env Health 2008; Suppl. 6: 98-110
Sverke et.al. No security: a meta-analysis and review of job insecurity and its consequences. J Occup Health Psychol 2002; 7: 242-64