Ifølge innsats−belønning-modellen kjennetegnes et godt arbeidsmiljø av at det er balanse mellom den innsatsen som legges ned i arbeidet, og anerkjennelsen og belønningen som mottas. Belønning handler altså ikke bare om kontraktsfestede forhold som lønn, men også andre forhold som karrieremuligheter, jobbsikkerhet og status i form av utviklingsmuligheter og uttelling for utdanning og kompetanse. Muligheter for å bruke og utvikle egne ferdigheter og kompetanse vil for mange være en viktig faktor som skaper mening og motivasjon i jobben.