Eksporter graf Om grafen

Om grafen

Figurene viser andelen som oppgir at de har dårlige muligheter for faglig videreutvikling og å utnytte ferdigheter

I 2016 oppga om lag 16 prosent, tilsvarende, 420 000 sysselsatte, at de har dårlige eller svært dårlige muligheter for faglig videreutvikling, og 8 prosent, at de har dårlige eller svært dårlige muligheter til å utnytte ferdigheter, kunnskaper og erfaring i arbeidet. Andelen yrkesaktive som oppgir at de har dårlige muligheter for å videreutvikle seg faglig har vært nedadgående og i 2000 oppga 25 prosent dette. Om lag fem av ti i yrkesgruppen renholder, og fire av ti i kundeservice yrker oppgir svært dårlige eller dårlige muligheter. Det er en noe høyre andel blant kvinner (18 %), enn menn (15%) og i de yngste aldergruppene blant begge kjønn som oppgir dårlige eller svært dårlige muligheter. Generelt er det de yrkesaktive med høyest formell kompetanse som er mest fornøyd med utviklingsmulighetene på jobben.

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø: Hvordan er mulighetene i jobben din til å

  • videreutvikle deg faglig på de områdene du ønsker?
  • utnytte ferdigheter, kunnskaper og erfaring du har fått gjennom utdanning og arbeid?

Fordelingen til hvert av spørsmålene fremkommer ved å trykke på nedtrekksmenyen i figuren.

Arbeidsmiljørelevans

Muligheten til å utnytte og videreutvikle egen kunnskap og egne ferdigheter vil blant annet øke evnen til å mestre nye utfordringer og uforutsigbare situasjoner på arbeidsplassen.

I følge arbeidsmiljøloven skal arbeidstakere ha mulighet til faglig og personlig utvikling gjennom arbeidet. Innenfor arbeidsmiljøforskningen er videreutvikling og utnyttelse av egne ferdigheter en dimensjon av jobbkontroll og er nært knyttet til selvbestemmelse (autonomi) i jobben. Det er en gjensidig forsterkende effekt mellom disse dimensjonene av jobbkontroll, ved at tilegnelse av ferdigheter eller kunnskaper er det som vil kunne bidra til å gi medarbeidere forbedrede påvirkningsmuligheter og selvbestemmelse i jobben. Det er godt dokumentert at jobbkontroll har betydning for både fysiske (Hauke, 2011) og mentale helseplager (Bonde, 2008), samt sykefravær (Knardahl, 2016) og uførhet (Knardahl, 2017). I en helt fersk STAMI-studie fant forskerne at hvis din arbeidssituasjon er kjennetegnet av høy jobbkontroll, rettferdig- og bemyndigende ledelse, forutsigbarhet og et godt sosialt klima, er det mindre sannsynlig at arbeidstakerne vil utvikle muskelskjelettplager (Christensen, 2018)

 

Litteratur

Knardahl S, et al. Arbeidsplassen og sykefravær -Arbeidsforhold av betydning for sykefravær. Tidsskrift for velferdsforskning 2016; 19: 179-199